Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů

zveřejňuje

Logo HDK

 

Dohoda o koaliční spolupráci v Zastupitelstvu města Hradec Králové v letech 2002-2006

 

Preambule

 • Pro nastolení stabilního a korektního politického prostředí při jednáních Zastupitelstva města Hradec Králové
 • S ohledem na výsledky komunálních voleb 2002 v Hradci Králové
 • S cílem dosáhnout maximálního prosazení svých volebních programů

     stvrzují níže podepsaní svým podpisem v zastoupení jednotlivých volebních stran následující Dohodu o koaliční spolupráci v Zastupitelstvu města Hradec Králové (dále jen ZM) na volební období 2002-2006. (dále jen "Dohoda")

Článek 1.

     Účastníky Dohody jsou v souladu s výsledky komunálních voleb 2002 a s ohledem na blízkost volebních programů jednotlivých zúčastněných politických subjektů tyto volební strany (dále jen "strany") v ZM:

 1. Občanská demokratická strana (ODS)
 2. Volba pro město (VPM)
 3. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
 4. Hradecký demokratický klub (HDK)
 5. Křesťansko-demokratická unie - Česká strana lidová (KDU-ČSL)

Strany uvedené pod body 1. až 5. vytvoří "Koalici"

Článek 2.

     Strany Koalice se budou podílet na sestavení Rady města (dále jen RM) takto:

 1. ODS, jako vítězná strana ve volbách, má právo obsadit podle vlastního návrhu funkci primátora a dvou náměstků primátora
 2. Další strany Koalice obsadí po vzájemné dohodě místa dvou dalších náměstků primátora, přičemž všechny strany Koalice souhlasí se zřízením funkce náměstka primátora pro rozvoj a investiční výstavbu
 3. Funkce primátora, ekonomického náměstka a náměstka pro rozvoj a investiční výstavbu budou obsazeny tak, že každá z těchto funkcí připadne jiné ze stran Koalice, zástupce statutárního orgánu bude z jiné strany Koalice než primátor
 4. Strany Koalice potvrzují počet 11 členů RM a stanovují jejich rozdělení takto - ODS 4, VPM 3, ČSSD 2, HDK 1, KDU-ČSL 1.
 5. Každá ze stran Koalice má právo navrhnout ve smyslu odst. 1. až 4. tohoto článku Dohody své kandidáty na primátora, náměstky primátora a členy RM jmenovitě. Ostatní strany Koalice jsou zavázány tyto návrhy respektovat.

Jmenovitý seznam kandidátů stran Koalice na funkci primátora, náměstků primátora a členů RM tvoří přílohu č. 1. této Dohody. Tato příloha č. 1. je její nedílnou součástí.

Článek 3.

 1. Strany Koalice ve vzájemné spolupráci připraví nejpozději do konce roku 2002 svoje Programové prohlášení na volební období 2002 - 2006 a předloží je ke schválení ZM na jeho jednání v lednu 2003.
 2. Nedílnou součástí této Dohody jsou "Programové zásady na volební období 2002 - 2006", které jsou její přílohou č.2.
 3. Tato Dohoda včetně příloh 1. a 2. je závazná pro všechny strany Koalice. Strany koalice se zavazují, že nebudou v ZM navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační, personální anebo jí na roveň postavenou záležitost bez předchozího projednání v RM.

Pokud bude v ZM schváleno usnesení, které bude v rozporu s touto Dohodou, znamená to automaticky neplatnost této Dohody, pokud strany Koalice, jež se zavazují v takovém případě vyslat nejpozději do doby zasedání následujícího ZM k jednání své politické reprezentace vybavené mandátem poslaneckých klubů, jednomyslně nerozhodnou jinak.

Článek 4.

     Případné personální změny v řadách členů ZM zvolených za strany Koalice a uspořádání politických klubů v ZM nemění principy této dohody.

Článek 5.

     Dohodu podepisují za jednotlivé strany Koalice jejich zástupci, kteří disponují mandátem k takovému úkonu, to znamená, že jednotlivá ustanovení této Dohody budou respektována všemi členy ZM zvolenými za tyto strany.

 

Za ODS (13 členů) ...........................   Za ČSSD (6 členů) ....................................

Za VPM (7 členů) ............................   Za HDK (3 členové) ...................................

      Za KDU-ČSL (2 členové) ......................................

 

V Hradci Králové, dne 11.11.2002

 

 

Příloha č. 1. Dohody o koaliční spolupráci v Zastupitelstvu města Hradec Králové v letech 2002 - 2006

Jmenovitý seznam kandidátů Koalice na funkce primátora, náměstků primátora a členů Rady města

 

 1. Primátor (navrhuje ODS)

 2. Technický náměstek (navrhuje ODS)

 3. Náměstek pro školství, kulturu a sociální věci (navrhuje ODS)

 4. Náměstek pro rozvoj a investiční výstavbu (navrhuje VPM)

 5. Ekonomický náměstek a zástupce statutárního orgánu (navrhuje ČSSD)

 6. Člen RM (navrhuje ODS)

 7. Člen RM (navrhuje VPM)

 8. Člen RM (navrhuje VPM)

 9. Člen RM (navrhuje ČSSD)

10. Člen RM (navrhuje HDK)

11. Člen RM (navrhuje KDU-ČSL)

Ing. Oldřich Vlasák

Ing. Otakar Divíšek

Ing. Martin Soukup

Ing. Josef Malíř

Ing. Alois Tuháček

Ing. Boris Herman

Ing. Jan Doskočil

JUDr. Jiří Všetečka

Ing. Rostislav Jireš

MUDr.Zdeněk Fink

Ing. Josef Potoček

 

V Hradci Králové, dne 11.11.2002

Za ODS ......................................   Za ČSSD .............................................

Za VPM ......................................   Za HDK ..............................................

      Za KDU-ČSL ................................................

 

 

 

Příloha č. 2. Dohody o koaliční spolupráci v Zastupitelstvu města Hradec Králové v letech 2002 - 2006

Programové zásady na volební období 2002 - 2006

Strany Koalice schvalují následující programové zásady na volební období 2002 - 2006 a zavazují se učinit v Radě města Hradec Králové (dále jen RM) a v Zastupitelstvu města Hradec Králové (dále jen ZM) příslušné kroky k jejich realizaci

v oblasti organizační:

 • a) podpořit přestěhování Magistrátu města Hradec Králové do budovy Okresního úřadu v tomto volebním období za podmínky, že si tato akce nevyžádá větší stavební investice
 • b) vypsat výběrové řízení na funkci tajemníka Magistrátu města Hradec Králové tak, aby nástup tajemníka do funkce nebo potvrzení ve funkci nastalo nejpozději k 1.7.2003
 • c) přehodnotit počet a náplň práce komisí RM a výborů ZM
 • d) vytvářet podmínky pro zvyšování počtu obyvatel města Hradec Králové
 • e) respektovat zásadu, podle které odvolání z funkce osoby, která svým individuálním postupem porušila zákon o obcích a zjevně přivodila městu škodu není porušením Dohody o koaliční spolupráci

v oblasti investičních priorit:

 • a) realizovat v tomto volebním období následující akce financované z rozpočtu města Hradec Králové
  - terminál veřejné hromadné dopravy - ve finančním rozsahu cca 170 mil. Kč
  - rekonstrukce parteru Malého náměstí a zahájení prací na rekonstrukci parteru Velkého náměstí - 80 mil. Kč
  - rekonstrukce budov v majetku města pro potřeby kultury a školství (Klicperovo divadlo, Beseda, Filharmonie, budovy v Dlouhé ul.) v celkovém rozsahu do 150 mil Kč
 • b) realizovat v tomto volebním období následující akce částečně financované z rozpočtu města Hradec Králové za podmínek zapojení financí z jiných zdrojů (stát, kraj, fondy EU, soukromí investoři atd.)
  - letní koupaliště (v případě, že se nepodaří zajistit spoluinvestora, zahájit výstavbu v druhé polovině volebního období) - 40 mil Kč
  - křižovatka Mileta (za podmínky zajištění spolufinancování ze strany státu a kraje) - 140 mil Kč
  - rekonstrukce Všesportovního stadionu - 50 mil Kč
  - parkovací dům - 10 mil Kč
  - cyklostezky případně včetně lávky u Aldisu - 20 mil Kč
  - podpora bytové výstavby a revitalizace bytových domů (zapojováním a sdružováním prostředků státní a soukromé sféry) - 140 mil Kč
  - Severní zóna (příprava) - 2 mil Kč

v oblasti finančních zdrojů

k realizaci výše uvedených investičních akcí

 • a) případné nové úvěry přijímat do maximální výše 280 mil Kč, tedy nepřipustit celkové zadlužení města vyšší než 460 mil Kč
 • b) použít zbylé prostředky z výnosu prodeje akcií ve výši 230 mil Kč (rezerva rozpočtu)
 • c) použít prostředky z předpokládaných běžných příjmů na léta 2003 - 2006 určené na kapitálové výdaje ve výši cca 130 mil Kč
 • d) získat další prostředky omezením předpokládaných běžných výdajů, drobných investic a zvýšením výnosu z městského majetku a městských zařízení - 160 mil Kč

 

V Hradci Králové, dne 11.11.2002

Za ODS ......................................   Za ČSSD .............................................

Za VPM ......................................   Za HDK ..............................................

      Za KDU-ČSL ................................................

 

 

Převod do HTML ing. Rytíř (HDK - SOS) s omluvou za případně jiné grafické vyznění.

 

Hostitelská stránka:

Logo hostitele  ORTEX Hradec Král.

Dotazy / připomínky

Ing. Pavel Rytíř  p.rytir@ortex.cz (v době stěhování ORTEXu: pavelrytir@yahoo.com)
MUDr. Zdeněk Fink
JUDr. Arnošt Urban
PharmDr. Jiří Sova