Hradecký demokratický klub

www.hdkhk.cz

Hradečáci!
Pojďme všichni k volbám!

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 budeme volit nové zastupitelstvo města.
Třiceti sedmi Hradečákům, z nichž vzejde i primátor a jedenáct členů rady,
svěříme do rukou právo,
aby celé další čtyři roky rozhodovali
o nakládání s majetkem města a řízení magistrátu,
o vyhláškách usměrňujících chod města, o výstavbě bytů,
o podpoře kultury, sportu a sociálních potřeb,
o vytváření podmínek pro kvalitní ekonomický život města,
o všestranný a občanům prospívající rozvoj
a také o dobré pozici města v rámci kraje i státu,
o mezinárodní spolupráci a další prezentaci města Hradce Králové.

Hradecký demokratický klub

je uskupení lidí, smýšlejících v pravé a střední části našeho politického spektra.
Nabízí Vám kandidáty na poslance městského zastupitelstva
se zárukou politické a morální bezúhonnosti,
občany úspěšné ve svých oborech a profesích,
kteří svými zkušenostmi mohou přispět rozvoji města.
Každý z kandidátů Hradeckého demokratického klubu
je především Hradečák, královéhradecký občan,
a teprve potom je členem svého politického klubu.
Mnohé z nich určitě znáte - jako spolužáky, sportovce, lidi z kultury, z důležitých profesních oborů,
některé z jejich předchozího působení
v městském zastupitelstvu, v jeho výborech a komisích městské rady.

Hradecký demokratický klub

chce občanům Hradce Králové zajistit především

STABILNÍ POLITICKÉ PROSTŘEDÍ
jako hlavní šanci pro město Hradec Králové.
Neboť je třeba konečně sjednotit demokratickou část zastupitelstva,
aby jednala bez osobní nesnášenlivosti a stranické řevnivosti.
Je třeba vytvořit pozitivní, tvůrčí a dělné zastupitelstvo,
schopné přijmout dlouhodobou koncepci rozvoje města.
Jedině s takovou koncepcí totiž budeme umět lépe zacházet
např. s Gočárovým architektonickým odkazem, se stále velkými možnostmi
ekonomického a společenského rozvoje Hradce Králové.

MAGISTRÁT PRO OBČANY
Z úřadu, jehož úkolem je spravovat město, musí vyzařovat ovzduší
maximální vstřícnosti k občanům.
Chceme vytvořit stabilní a hodnověrný úřad, jež má i hodnověrné vedení,
schopné správného a efektivního rozhodování v atmosféře spolupráce.
Za minulé čtyři roky byli na Magistrátu města vyměněni téměř všichni vedoucí
odborů, hlavní architekt dokonce několikrát - bez významnějšího přínosu městu.
Přejeme si magistrát aktivní a odpovědný,
úspěšné komunikující jak uvnitř, tak s občany města.

DOBROU POVĚST MĚSTA V PRAZE I EVROPĚ
Usilujme o to, aby naše město mělo svou osobnost ve vládě,
ve vedení poslanecké sněmovny či senátu.
Je chybou, že ji nemá.
V centrálních orgánech musí mít Hradec Králové zastání,
aby účinně získával finanční prostředky z dotací a grantů,
a to nejen republikových, ale i evropských.

MĚSTSKÝ ROZPOČET POD LUPOU
Hospodaření města musí být průhledné a srozumitelné každému občanovi.
Na dobře fungující zastupitelstvo i magistrát města nesmí padnout ani stín
podezření z korupce a zmanipulovaných výběrových řízení.
Proto v hospodaření města musí zavládnout princip
osobní odpovědnosti za chyby
a nastolení takového řádu, který vyloučí chyby úmyslné.

BEZPEČNÉ A ČISTÉ MĚSTO
Naše město je báječným místem pro život.
Je správně veliké, má nádhernou architekturu a leží v krásné přírodě.
Může se pyšnit téměř velkoměstskou nabídkou kultury, sportu a služeb.
Uchování těchto hodnost musí být proto provázeno úsilím zastupitelstva
o co největší pocit bezpečí jeho občanů.
Na tom se musí výrazně podílet i republiková a městská policie.
Město ještě odpovědněji musí dbát na čistotu, na pravidelný a řádný úklid
veřejných prostor a ovlivňování čistoty soukromých prostranství.
Úkolem nového zastupitelstva proto bude
i přísné dodržování ekologických a bezpečnostních limitů
při posuzování investorských záměrů,
aby se např. neopakovaly problémy podobné kauze Ronal.

Hradecký demokratický klub

se proto obrací na všechny rozumné Hradečáky a nabízí
kandidátku třiceti sedmi spoluobčanů, kteří politiku zásadně chápou jako
službu městu.
Svou profesní a odbornou zkušenost, při níž doposud prokazovali
zdatnost i odpovědnost, nabízejí jako záruku
pro správný chod města.

Hradečáci - pojďte k volbám a volte!
Hradecký demokratický klub