PŘEDLOŽENO K VAŠIM PŘIPOMÍNKÁM

 

Návrh volebního programu

pro komunální volby 2002

 

Hradecký Demokratický Klub

Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů

 

 

Volební strana Hradecký demokratický klub nabízí tým zkušených a odborně zdatných osobností, které dokáží společně hledat optimální cesty k řešení městských problémů, aniž by podléhaly tendenčním politickým poučkám a krajnostem. Na rozdíl od programů, které orgány a sekretariáty stran předkládají ke čtení, HDK nabízí tento program občanům k vyjádření a je připraven jej podle připomínek a námětů voličů upravit a doplnit. Naším mottem je “Nechceme to dělat jinak než dosud, chceme to dělat lépe“.

 

= pro obyvatele =

 

Hradecký demokratický klub se zasadí o vytváření podmínek pro spokojený život hradečáků. Spokojený život se odvíjí od prosperity podniků a živností ve městě. Chceme, aby se Hradec Králové stále více profiloval jako město s vysoce kvalifikovanými pracovníky a speciální, životní prostředí málo zatěžující výrobou, jako město, které má zázemí ve vysokém a středním školství. Chceme, aby budoucnost města byla stále více spojena s kulturou a se službami, navazujícími na školství, vědu, speciální výrobu a turistický ruch.

Město se musí podílet na vytváření podmínek pro poskytování stále lepších zdravotních služeb a to jak veřejných, tak soukromých. Přitom bude pokračovat ve spolupráci s vysokými školami, fakultní nemocnicí a s krajským úřadem. Chceme, aby město dobře plnilo svou úlohu v oblasti sociální péče. Budeme se však snažit, aby tuto péči muselo využívat co nejméně lidí, důraz budeme klást na začleňování zdravotně i sociálně handicapovaných obyvatel do společnosti. V péči o seniory budeme upřednostňovat takové formy, které seniorům umožní trávit život tam, kde jsou zvyklí. V oblasti sociální péče budeme vytvářet takové podmínky, aby co nejméně lidí bylo odkázáno na úplnou ústavní péči.

 

 

Budeme usilovat o stále vyšší úroveň bezpečnosti občanů a majetku a to jak z okamžitého hlediska (snižování kriminality, domácího násilí), tak dlouhodobého (odolnost města proti živelným pohromám). Bezpečnost začíná trváním na dodržování pořádku a předcházením přestupků (nulová tolerance zločinu). Město nemůže spoléhat pouze na státní správu a krajskou samosprávu, městská policie musí zvýšit efektivnost svého působení. Do této oblasti musí město nadále vkládat i své finanční prostředky (kamerové systémy).

Ve spolupráci se státní správou, krajskou samosprávou i soukromými subjekty se budeme snažit o co nejlepší vybavení hradecký škol všech stupňů včetně ZUŠ (pro sport, kulturu, informační technologie, internet). Budeme však také pokračovat ve využívání školního vybavení pro aktivity, organizované mimo školy.

Budeme podporovat další rozšíření cyklistických stezek, plně oddělených od automobilové dopravy, tak aby z kteréhokoliv místa v Hradci Králové bylo možno takto dosáhnout na kole jiného místa v Hradci Králové a okolních měst a obcí (Pardubice, Jaroměř, Smiřice, Třebechovice p.O., Nový Bydžov, Chlumec n.C., Černilov, Všestary). Pro město pořadí priorit: chodci, cyklisté, hromadná doprava až poté automobily. Budeme usilovat o to, aby co nejdříve byla mimo město vyvedena veškerá transitní automobilová doprava, urychleně pak většina kamionů. V okrajových částech budeme podporovat vznik záchytných parkovišť a kombinaci poplatků za parkování a jízdného MHD (analogie s Černým mostem v Praze). Budeme se snažit do této oblasti zapojit soukromé investory.

Zavedeme systém fondového hospodaření v oblasti kultury,  sportu a trávení volného času tak, aby město ze svého rozpočtu do těchto oblastí pravidelně vkládalo určité procento svého rozpočtu. Chceme podporovat roli Hradce Králové jako regionálního centra církví.

Budeme dbát, aby aktivity provozované nebo podporované městem byly ekologicky šetrné, budeme podporovat rozšíření péče o parky a přírodní plochy, navrhneme rozšíření separovaného sběru odpadu.

 

= pro město =

 

Budeme se snažit co nejdříve ukončit rekonstrukci centra – královnina věnného města. Chceme, aby Hradec Králové dostál svému označení salón republiky. Připravíme koncepční zapracování nových trendů do územního plánu (ukončení vojenského leteckého provozu, cyklostezky, parky a ochranná pásma) tak, aby nebyly poškozeny historicky hodnotné části města a aby Hradec Králové byl připraven na příchod vhodných investorů. V přípravě rozvojových ploch však nebudeme za každou cenu soutěžit o přízeň všech investorů, chceme nabídnout podmínky těm, kteří sem přivedou vysoce kvalifikované výroby, služby.a vědecký výzkum. Za samozřejmé považujeme místo  Hradce Králové na dálnici Praha – Varšava, na rychlostních komunikacích do Liberce a Ostravy, chceme využít blízkosti vysokorychlostní železniční trati.

 

 

Co nejdříve dokončíme již schválenou privatizaci bytového fondu, třetí vlnu již nezahájíme. Budeme hledat cesty jak zvýšit nabídku na trhu s byty, a to jak spoluprací na výstavbě „startovních“ bytů, tak kompenzacemi těm, kteří uvolní městské byty. Současný rozsah ostatního majetku města (lesy, městské podniky, akciové balíky) považujeme za přiměřený a budeme se spíše snažit o zvýšení výnosů než o prodej tohoto majetku.

Zasadíme se o systematickou podporu podnikatelských i neziskových organizací, které budou žádat o prostředky z rozpočtů kraje, státu i Evropské unie.

 

= pro voliče a zastupitele =

 

Chceme profesionálně fungující magistrát, kde úředníci budou vykonávat činnosti státní správy i samosprávy bez ohledu na to, kteří politici právě stojí v čele města. Chtěli bychom, aby z voleb vyšel pouze primátor a rada – počet náměstků dáváme k diskuzi (myslíme si, že by mohl být jeden). Dnešní etický kodex pracovníka magistrátu doplníme o kariérní řád, vedoucí k požadované profesionalizaci. Výrazně zvýšíme informace o práci magistrátu, zastupitelstva a rady, dále rozšíříme informace poskytované prostřednictví internetu.

Navrhneme změny jednacího řádu zastupitelstva tak, aby se zkrátily a zpřehlednily schůze zastupitelstva. Upřednostníme dvě odpolední schůze zastupitelstva měsíčně, s programem a materiály uveřejněnými na internetu.  Navrhneme, aby pracovníci magistrátu a městských podniků mohli reagovat na jednání zastupitelstva ze svého pracoviště prostřednictvím internetu. Budeme podporovat přistup občanů k informacím o celém jednání zastupitelstva a přiměřeně i k jednání rady města. Budeme prosazovat přijetí etického kodexu zastupitele a v něm hlavně zákaz účasti zastupitelů ve výkonných orgánech (představenstva, správní rady) podniků a institucí, které město vlastní nebo spoluvlastní – to by se netýkalo účasti v kontrolních orgánech (jako jsou dozorčí rady).

Za samozřejmé považujeme průhledná výběrová řízení, budeme vytvářet podmínky pro místní podnikatele, aby se výběrových řízení zúčastnili a mohli v nich uspět.

Hradci Králové (a jeho rozpočtové pozici) by slušelo opětovné překročení hranice sto tisíc obyvatel. Obnovíme proto jednání o sloučení s blízkými obcemi. Současně zahájíme diskuzi o prohloubení samosprávy v těch částech Hradce Králové, kde jsou proto podmínky (malé radnice bez velké administrativy). Při rozhodování o převratných strategických záměrech a významných jednorázových výdajích budeme prosazovat použití místního referenda (např. pro kompletní rekonstrukci Malšovického stadionu pro vrcholový fotbal).

Budeme prosazovat průběžnou spolupráci s okolními obcemi, městy okresu Hradec Králové a s Pardubicemi. Máme připravenu spolupráci s volebními stranami nezávislých s podporou SOS v krajských městech NUTS II (Pardubice a Liberec).

 

= pro hosty =

 

Podpoříme zvýšení ubytovacích kapacit pro studenty vysokých a středních škol v Hradci Králové nad rámec možností těchto škol. Najdeme prostorové možnosti pro rozšíření počtu studentů.

Podpoříme aktivity podnikatelů v oblasti cestovního ruchu tak, aby se Hradec Králové stal nejenom regionálním ale i nadregionálním centrem turistického ruchu, kongresů a jiných setkání.

Uděláme vše proto, aby se Ti, kteří do Hradce Králové přijdou v souvislosti se svým podnikáním nebo zaměstnáním nenarazili na zbytečné překážky a obtíže.

 

Naším cílem je Hradec Králové jako místo, které je bezpečné a vlídné ke svým obyvatelům, místním podnikatelům i hostům, Hradec Králové jako české a evropské město.

 

 

 

 

 

Připomínky a náměty můžete posílat:

e-mail:

p.rytir@ortex.cz nebo jiri.sova@wo.cz nebo zdenek.fink@worldonline.cz nebo urban@hkak.cz

mobil:

Telefon 721 724 111 bude pro Vás brzy k dispozici

 

Návrh najdete také na www.hdkhk.cz