Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů
Kandidátní listina číslo 6

Volební program
Volby do Zastupitelstva města Hradec Králové 1.-2.11.2002

www.hdkhk.htm
Kandidátní listina HDK 2002

     Volební strana Hradecký demokratický klub nabízí tým zkušených a odborně zdatných osobností, které dokáží společně hledat optimální cesty k řešení městských problémů, aniž by podléhaly tendenčním politickým poučkám a krajnostem. Předkládaný volební program navazuje na programy HDK z let 1994 a 1998 a na zkušenosti s fungováním Zastupitelstva a Magistrátu města Hradec Králové v posledních letech. Naším mottem však je "Nechceme to dělat jinak než dosud, chceme to dělat lépe".

     Jsme toho názoru, že každé vedení města musí ctít zásady odpovědného a průhledného hospodaření, promyšleného dlouhodobého rozvoje, podpory vzdělanosti, sociálních služeb, kultury a sportu, bezpečnosti obyvatel i návštěvníků a trvalé péče o životní prostředí.

Co chceme a jak toho chceme dosáhnout

I.
Odpovědné hospodaření, účelná správa majetku města a řízení podniků, ve kterých má město významný vlastnický podíl tak, aby co nejlépe sloužily občanům města a vytvářely příslušné finanční zdroje.
A.

     Naším cílem je dlouhodobě vyrovnaný rozpočet (pro představu činí více než jednu miliardu Kč). Připomínáme, že do právě končícího volebního období vstupovalo město s volnými prostředky okolo 800 milionů Kč, příští zastupitelstvo zahájí činnost se schválenými investičními záměry ve výši (chybějících) 400 milionů Kč. Nejhorší na tom není to, že bylo tolik peněz utraceno, ale že byly utraceny, aniž byla splněna většina prioritních investic. Protože považujeme dnešní výši úvěrů, které město čerpá a splácí, za přiměřenou znamená to počítat v příštích letech s každoročními výdaji zhruba ve výši příjmů. Koneckonců jako ve většině domácností.

     Jak chceme vyrovnaného rozpočtu dosáhnout? Město může přímo ovlivnit pouze část svých příjmů, rezervy však má ve výběru městských poplatků a nájemného. Budeme prosazovat, aby rodiny a firmy, které městu dluží jakékoliv částky, nedostávaly od města žádné příspěvky, dotace, slevy. V tomto volebním období nepočítáme s výrazným růstem neregulovaných cen za pronájmy městského majetku. V dalších částech tohoto programu pak uvádíme některé cesty ke zvýšení daňových a obdobných příjmů. Také se zasadíme o zvýšení profesionality magistrátu v oblasti žádostí o prostředky ze státních a Evropských fondů.

      Cesty k úsporám budeme hledat v efektivní přípravě a realizaci kapitálových investic (město v posledních letech vynaložilo desítky milionů Kč na projekty, které nebudou ve zpracované podobě realizovány a přes sto milionů Kč na výkup pozemků, z nichž podstatnou část nebude nikdy potřebovat). V této oblasti budeme prosazovat postup jako v rodině, nejprve zvážit možnost či nutnost investice a způsob jejího financování a až poté vypsání soutěže na projekt a poté na realizaci akce. V oblasti dopravní, kulturní, sportovní a další infrastruktury budeme hledat nové cesty spolupráce města se soukromým kapitálem podnikatelů, nepomineme ani případnou možnost prodeje "drobných" akcií občanům města. Pokud můžeme výjimečně souhlasit s investicemi, které nebudou celé kryty příjmy rozpočtu, tak v oblasti provozních výdajů to považujeme za nepřípustné. A to i v situaci, kdy v rámci reformy veřejné správy přebírá magistrát města řadu aktivit (a současně pracovníků) od okresního úřadu.
     Budeme prosazovat to, co pracovně nazýváme "fondové hospodaření". Znamená to jednak, že peníze vybrané v nějaké oblasti se do této oblasti budou provozně i investičně vracet (např. příjmy z prodeje a pronájmu bytů se musí vracet do údržby bytového fondu a do podpory vybraných forem bydlení - až po to, že vybírá-li město poplatky za držení psů, musí také věnovat prostředky na udržování čistoty, zde to ale nechápeme tak, že by se majitelé psů neměli dbát příslušných norem). Znamená to ale také to, že navrhneme zastupitelstvu schválení určitého každoročního procenta rozpočtu na kulturu, sport, trávení volného času, rozvoj bydlení a další oblasti. Roli zastupitelstva vidíme v "politické" dohodě o výši prostředků, vkládaných do těchto oblastí a do pravidel, podle kterých budou používány (granty, dotace, subvence, slevy, úlevy). Odborným a výběrovým komisím a útvarům magistrátu pak připadne doporučení pro radu města a zastupitelstvo ke schválení vynakládaných prostředků. Chceme minimalizovat počet případů, kdy zastupitelstvo projednává i velké výdaje investiční i provozní bez předchozího doporučení odborných komisí. U akcí, které vyžadují více než určitou část rozpočtu (okolo 15%) a nejsou předmětem předvolební kampaně budeme požadovat vypsání místního referenda, aby výrazné zatížení rozpočtu bylo odsouhlaseno občany. Jako příklad můžeme uvést "drahou" variantu přestavby Všesportovního stadionu v Malšovicích.

     Majetek a investice města. Při rozhodování o rozsahu majetku města je třeba přihlížet k možnostem jeho perspektivního a účelného využití. Prodeje majetku budou jednotlivé a příjmy tedy nevýrazné. Každý nákup majetku je pak potřeba podrobit důkladné analýze a dosáhnout shody v zastupitelstvu města. V investiční části rozpočtu budeme klást důraz na dokončení vybavení města a městských částí sítěmi (voda, kanalizace) a na zavedení těchto sítí do rozvojových území. U těchto akcí budeme požadovat na VaK HradecKrálové výšší podíl na spolufinancování. Podpoříme akce vedoucí ke snížení provozní náročnosti městských objektů (např. zateplování škol, rekonstrukce vybavení školních jídelen), ale i ke zvelebení přirozených i historických center a budov města a městských částí.

B.
Promyšlený a dlouhodobý rozvoj města, jež bude dopravní dostupností a územní připraveností zajímavé

  • pro investory, kteří vytvoří nabídku pracovních příležitostí,
  • pro občany, kteří v něm naleznou příjemné bydlení,
  • pro malé a střední podnikatele, kteří udrží život města pestřejší,
  • pro odborné, výzkumné, školské, kulturní i mezinárodní instituce, které ve městě získají dostatek kvalifikovaných pracovníků.

     Rozvoj města. Chceme navázat na dlouhodobý vývoj města jako na sídlo školských, zdravotnických, kulturních a administrativních institucí. Pro svůj rozvoj ovšem potřebuje každé město i "výrobní" podniky. Musí se však jednat o takové činnosti, které nenaruší životní prostředí. Podpoříme přípravu území pro budoucí výstavbu výrobních podníků, budeme podporovat i vyšší využítí stávajících průmyslových areálů ZVU a ČKD. Budeme dbát na respektování hodnot historické výstavby města, zejména na jeho radiálně okružní dopravní systém. Jsme názoru, že lze ještě zaplnit některá místa v již zastavěném území města a tím na druhé straně zachovat přírodní charakter říčních niv. Klademe důraz na význam parků a sportovních či odpočinkových plácků ve všech částech města. Budeme jednat o urychlené přivedení dálnice k městu včetně potřebných přípojek rozvádějících dopravu od Prahy na další směry (zejména jižní propojení). S tím souvisí i rozhodnutí o zahájení výstavby klíčového bodu integrovaného dopravního systému - městského dopravního terminálu (železnice - MHD - meziměstská autobusová doprava, ale také taxi, cyklisté a pěší). Musíme však konstatovat, že město v tuto chvíli nemá ucelenou představu o integrovaném dopravním systému, budeme tedy iniciovat jeho vybudování. Znamená to mimo jiné jednání s dopravci (Dopravní podniky, podniky autobusové dopravy, ČD), hledání možností jak odlehčit budoucímu terminálu tím, že některé linky MHD povedou k jiným zastávkám, využití železnice i autobusových ("modrých") linek k vnitroměstské dopravě. Chceme stabilizace funkce letiště, jako další brány do města, se zachováním smíšeného provozu v mezích únosných pro bytovou zástavbu. S péčí o životní prostředí pak souvisí náš cíl, kterým je převzetí části automobilové dopravy ve městě veřejnou dopravou a podporou cyklistické dopravy. V rámci integrovaného systému dopravy chceme optimalizovat parkování ve vnitřním městě, nechceme je plošně uzavřít, ale také nechceme mít všude pokryty ulice a náměstí parkujícími automobily. V rámci možností města budeme podporovat dvoukolejné železniční spojení do Pardubic.
     Budeme se snažit co nejdříve ukončit rekonstrukci centra - královnina věnného města. Chceme, aby Hradec Králové dostál svému označení salón republiky. Připravíme koncepční zapracování nových trendů do územního plánu (ukončení vojenského leteckého provozu, cyklostezky, parky a ochranná pásma) tak, aby nebyly poškozeny historicky hodnotné části města a aby Hradec Králové byl připraven na příchod vhodných investorů. V přípravě rozvojových ploch však nebudeme za každou cenu soutěžit o přízeň všech investorů, chceme nabídnout podmínky těm, kteří sem přivedou vysoce kvalifikované výroby, služby a vědecký výzkum.
     Podpora místního podnikání. Budeme hledat cesty, jak rozšiřovat počet drobných živností a provozoven v celém městě. Považujeme totiž drobné podnikatele za oporu každého města a to nejen v oblasti ekonomické. Jsme si vědomi i úskalí, které taková podpora může mít. Významná část zastupitelstva i občanů města souhlasila s cenou téměř 50 milionů Kč za zřízení 500 pracovních míst (Ronal). Domníváme se, že za mnohem nižší souhrnnou částku by dokázali hradečtí drobní živnostníci a podnikatelé zřídit takový počet pracovních míst také.

     Místní části. Jeden z úkolů spatřujeme v celkové regeneraci Kuklen. Aktuálními rozvojovými plochami pro bydlení a provozovny drobných výrob, resp. služeb jsou území Temešvár a částečně i Plachta. Po rekonstrukcí povrchů Hořické ulice je nutné se zaměřit na úpravy okolních ploch. Budeme dbát na postup citlivých úprav v historickém jádru města (Velké a Malé náměstí). Heslem "Město pro lidi" bude vedena naše snaha o kultivaci veřejných prostranství, rozvoj pěších zón a cyklistických stezek, řešení parkování v centru města, na jejímž konci vidíme atraktivní a tedy i živý střed města. Pro panelová sídliště zpracujeme program jejich zlidštění, které formou zateplení objektů, úpravou fasád, stavbou střešních nástaveb, doplněním center pro aktivní i pasivní odpočinek a vyřešením dopravy a parkování se stanou nejen ubytovacími zařízeními, ale plnohodnotnými částmi města. Budeme mít na zřeteli vybavení zbývajících místních části veškerými sítěmi.

     Podpoříme aktivity podnikatelů v oblasti cestovního ruchu tak, aby se Hradec Králové stal nejenom regionálním ale i nadregionálním centrem turistického ruchu, kongresů a jiných setkání.
     Uděláme vše proto, aby se Ti, kteří do Hradce Králové přijdou v souvislosti se svým podnikáním nebo zaměstnáním nenarazili na zbytečné překážky a obtíže.

II.
Podpora vzdělanosti, sociálních služeb, kultury a sportu. Bezpečnost obyvatel i návštěvníků, trvalá péče o životní prostředí.
C.
Vzdělání

     Ve spolupráci se státní správou, krajskou samosprávou i soukromými subjekty se budeme snažit o co nejlepší vybavení hradeckých škol všech stupňů včetně ZUŠ (pro sport, kulturu, informační technologie, internet). Budeme však také pokračovat ve využívání školního vybavení pro aktivity, organizované mimo školy.
     Využijeme prostředky města (budovy, finance) ke zvyšování počtu žáků ve všech typech škol včetně ZUŠ a "univerzity třetího věku". Podpoříme zvýšení ubytovacích kapacit pro studenty vysokých a středních škol v Hradci Králové.

D.
Sociální služby cíleně zaměřené na sociálně oslabené skupiny a jednotlivce vytvářením a podporou programů za spoluúčasti neziskových organizací.

     Budeme nadále podporovat činnost pečovatelské služby, preventivní sociální činnost mezi staršími spoluobčany, služeb pro zdravotně postižené spoluobčany i azylových domů, klubů a jídelen pro ekonomicky slabé důchodce. Jsme pro zvýšení počtu domů s pečovatelskou službou a penzionů pro seniory ve všech částech města, aby nebyli vytrhováni daleko od prostředí v němž větší část života strávili. Jsme připraveni převzít zodpovědnost za provozování státem předaných institucí. Budeme nadále podporovat, aby město přispívalo finančními prostředky na činnost dobrovolných a charitativních organizací, které poskytují sociální služby. Musí se jednat o takové služby, které ve městě nezajišťují vůbec nebo nedostatečně státní nebo městská zařízení. Město musí mít také právo kontrolovat hospodaření s těmito finančními prostředky. Pomoc ovšem může být poskytnuta jen těm, kteří ji skutečně potřebují a musí pro ni platit jasná pravidla. V oblasti mladé generace dáme prostor pro vzdělávací a výchovnou pomoc v problémových komunitách, kde chceme aktivně spolupracovat s programy státní správy i nestátních institucí. Žádoucí je přesunout těžiště této činnosti z úřadů do ulic, bytů a vhodných společenských prostor. Zvláštní pozornost v této oblasti je nutno věnovat romským dětem. Pro tyto děti je nutné vytvářet podmínky, které jim napomohou získat stejné vzdělání jako ostatním dětem.

E.
Podpora kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit.

     Finanční prostředky města budeme poskytovat minimálně v současné úrovni (a budeme sledovat hospodaření s nimi) jak na známé akce (Divadlo evropských regionů, Jazz goes to town, Czech air fest, Balónové nebe a další), které naše město zviditelňují ve světě, tak na akce menšinových žánrů. Z grantů budeme podporovat kulturní a sportovní podhoubí, menšinové žánry, zájmovou činnost, amatérskou scénu a další nekomerční aktivity. Do této oblasti patří i péče o památky, jako hmotné připomínky našich předchůdců a dávných dějů, ale i péče o možnost se vzdělat a poučit a proto budeme mít na zřeteli i rozvoj knihoven, osvětové činnosti vysokých i středních škol, která jde nad jejich rámec a může sloužit všem občanům města.
     Při podpoře sportu budeme rozlišovat mezi sportem profesionálním a amatérským. Pro život občanů města i pro reprezentaci Hradce Králové je jistě potřebné, aby ve městě působily vrcholové sportovní oddíly. Jejich podpora musí být průhledná a vyvážená. Pomoc při nutných rekonstrukcích či investicích do objektů těchto oddílů může město poskytovat z fondu, který si za tím účelem vytvoří. Budeme poskytovat zdůvodněné příspěvky či výhodné půjčky zájmovým sportovním sdružením, které umožňují především občanům uspokojovat své koníčky a trávit smysluplně volný čas. Pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti, rodičů s dětmi a neorganizované mládeže budeme podporovat možnost využívání školních hřišť, údržbu a budování sportovních plácků, včetně vytvoření areálu pro skateboard na profesionální úrovni.

F.
Bydlení - město se nikdy nemůže zříci spoluodpovědnosti za tuto oblast.

     Zvýšení nabídky bydlení podporou bytové výstavby a trhu s byty tak, aby finanční prostředky získané při privatizaci a ze státních či evropských podpůrných programů byly využity k rozšíření nabídky bytů zejména pro mladé rodiny. Při pronajímání městských bytů budeme rozvíjet kombinovaný systém, který umožní získat přiměřené bydlení jak mladým rodinám ("startovní byty"), tak starším spoluobčanům jejichž bytové nároky jsou po ukončení aktivní pracovní části života skromnější. Přitom budeme dbát na zachování jak sociální funkce bydlení tak tržních principů s využitím zahraničních zkušeností. Dlouhodobým cílem je dosažení funkčního a vyváženého trhu bydlení ve všech formách vlastnictví a pronájmů.
     Co nejdříve dokončíme již schválenou privatizaci bytového fondu, třetí vlnu již nezahájíme. Zavedeme systém kompenzací pro ty, kteří bez náhrady opustí městské byty.

G. Trvalá péče o zdravé životní prostředí musí prolínat všemi oblastmi života města k všestrannému rozvoji osobností, zdraví a k plnohodnotnému a spokojenému životu jeho občanů.

     Budeme trvat na zachování hodnot přírodních útvarů ve městě i jeho okolí (říční nivy, městské lesy a rybníky). Budeme podporovat rozvoj ploch pro aktivní sportovní vyžití občanů. V zastavěných územích budeme sledovat trend omezování vlivů individuální automobilové dopravy a budeme podporovat rozvoj cyklistických stezek. Obyvatelem města je občan a nikoli jeho automobil, byť uznáváme jeho potřebu pro současnou úroveň života a práce. Za důležité považujeme udržení rozsahu a kvality veřejné zeleně - plic města - a budeme se snažit o její rozvoj a znovuoživení tam, kde je v úpadku. Jeví se nám vhodné této činnosti dát profesionální koncepci a proto zřídit funkci městského zahradníka či městského zahradního architekta. Dále budeme podporovat rozvoj sběru, třídění a zneškodňování odpadu, rozšiřování monitorovacích systémů, preventivních opatření a varovných systémů při ekologických haváriích. Víme, že nový zákonný systém poplatků nemotivuje ke třídění odpadů, budeme hledat cesty, jak hradečáky ještě více motivovat ke třídění odpadu. Budeme dbát na důslednou činnost orgánů pověřených kontrolou. Do životního prostředí nepochybně patří i životní styl a nabídka možností pro duševní relaxaci. Proto budeme věnovat trvalou pozornost i rozvoji nabídky kulturního vyžití. Chceme být vnímavým partnerem pro instituce a občanské iniciativy v této oblasti a řídit se principy trvale udržitelného života.
     Budeme podporovat další rozšíření cyklistických stezek, plně oddělených od automobilové dopravy, tak aby z kteréhokoliv místa v Hradci Králové bylo možno takto dosáhnout na kole jiného místa v Hradci Králové a okolních měst a obcí (Pardubice, Jaroměř, Smiřice, Třebechovice p.O., Nový Bydžov, Chlumec n.C., Černilov, Všestary). Pro město pořadí priorit: chodci, cyklisté, hromadná doprava až poté automobily. Budeme usilovat o to, aby co nejdříve byla mimo město vyvedena veškerá transitní automobilová doprava, urychleně pak většina kamionů. V okrajových částech budeme podporovat vznik záchytných parkovišť a kombinaci poplatků za parkování a jízdného MHD (analogie s Černým mostem v Praze). Budeme se snažit do této oblasti zapojit soukromé investory.

H.
Zvýšení bezpečnosti a snižování kriminality

     Budeme usilovat o stále vyšší úroveň bezpečnosti občanů a majetku a to jak z okamžitého hlediska (snižování kriminality, domácího násilí), tak dlouhodobého (odolnost města proti živelným pohromám). Bezpečnost začíná trváním na dodržování pořádku a předcházením přestupků (princip nulové tolerance). Město nemůže spoléhat pouze na státní správu a krajskou samosprávu, městská policie musí zvýšit efektivnost svého působení. Do této oblasti musí město nadále vkládat i své finanční prostředky (kamerové systémy).
     Tohoto cíle chceme dosahovat především preventivním působením a vytvářením příležitostí pro aktivní trávení volného času, zejména dětí a mládeže, ale i nutným rozvojem represivních mechanismů. Problémy spojené se závislostmi, zejména alkoholovými a drogovými či patologickým hráčstvím jsou jevy, které by měly být řešeny jako první v pořadí.
     Prevence. Zaměříme se zejména na podporu aktivit cílených na neorganizovanou mládež a to formou grantových veřejných soutěží na podporu různých občanských sdružení a neziskových organizací, které se věnují práci s ní. Budeme pokračovat v projektu "školní hřiště" (otevření školních hřišť široké veřejnosti). Další z námi preferovaných preventivních přístupů je terénní sociální práce na ulici cíleně zaměřená na ohrožené osoby, rizikové mladé jedince, tedy aktivity "street work" (terénní sociální práce na ulici s ohroženou mládeží) a projekt "Lata" (Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty). Dalším ze způsobů preventivního působení je zvyšování informovanosti občanů o možnostech jak se negativním jevům jim bránit. Podporujeme tyto aktivity na bázi nenucené nabídky přímo určené občanům našeho města. Nedílnou součástí nejen prevence je vzájemná komunikace a spolupráce dotčených partnerů, kteří na tomto poli působí. Jedná se především o orgány státní správy, Policii ČR a městskou policii, školská a zdravotnická zařízení, zaměstnavatele, rodinu a ostatní občany města.
     Represe. Každé represivní působení má i své preventivní dopady, kterých je nezbytné plně využívat. Při vedení městské policie budeme dbát jak na nekompromisní přístup strážníků k jakémkoli přestoupení zákona či vyhlášky města, tak na jejich slušné vystupování a znalosti. Jsme pro přiměřené zvýšení počtu strážníků k zajištění jejich přítomnost zejména v nejproblémovějších částech města. Hlásíme se k většímu využívání a prezentaci veřejně prospěšných prací.

III.
Funkční zastupitelstvo a magistrát města odpovídající rozsahu úkolů, které má úřad pro občany zajišťovat

     Magistrát města tvoří dvě různé skupiny osob: jednou jsou zvolení představitelé města - politici, druhou úředníci - zaměstnanci. Základní podmínkou úspěšné činnosti úřadu je organizační struktura, která není závislá na výsledku voleb a tak umožňuje bezproblémovou spolupráci obou skupin. Struktura musí vycházet z úkolů, které má úřad plnit a nikoliv z počtu a profesního zaměření politické reprezentace, která v dané době tvoří vedení města. Proto by na rozdíl od současné praxe v čele úseků, v nichž by měly být soustředěny odbory, jejichž činnost na sebe logicky navazuje, neměli stát náměstci primátora, ale profesionální vedoucí pracovníci. Politici (primátor a náměstci) by se pak nemuseli tolik zabývat běžnými "provozními" záležitostmi, ale mohli by se věnovat koncepčním otázkám řízení města a kontrole činnosti úřadu. Členění úřadu asi do pěti úseků zajišťuje efektivní komunikaci mezi politickou reprezentací a úředníky. Takto pojatá organizační struktura pak nikterak předem neurčuje sestavu politického vedení města, tedy primátora a jeho náměstků. Ve voleném vedení města preferujeme vytvoření tvůrčího týmu s postavením rady města tak, aby nebyla duplicitním jednacím článkem. Za vhodnou považujeme variantu s devítičlennou radu, kdy primátor a jeden náměstek jsou uvolněni pro výkon funkce a další členové rady jsou předsedy stěžejních výborů a odborných komisí.

     Chceme profesionálně fungující magistrát, kde úředníci budou vykonávat činnosti státní správy i samosprávy bez ohledu na to, kteří politici právě stojí v čele města. Dnešní etický kodex pracovníka magistrátu doplníme o kariérní řád, vedoucí k požadované profesionalizaci. Výrazně zvýšíme informace o práci magistrátu, zastupitelstva a rady, dále rozšíříme informace poskytované prostřednictví internetu.
     Navrhneme změny jednacího řádu zastupitelstva tak, aby se zkrátily a zpřehlednily schůze zastupitelstva. Upřednostníme dvě odpolední schůze zastupitelstva měsíčně, s programem a materiály uveřejněnými na internetu. Navrhneme, aby pracovníci magistrátu a městských podniků mohli reagovat na jednání zastupitelstva ze svého pracoviště prostřednictvím internetu. Budeme podporovat přistup občanů k informacím o celém jednání zastupitelstva a přiměřeně i o jednání rady města. Dnes již není technický ani finanční problém na internetové stránce města zajistit přímý přenos z jednání zastupitelstva (a jeho záznam). Budeme prosazovat přijetí etického kodexu zastupitele a v něm hlavně zákaz účasti zastupitelů ve výkonných orgánech (představenstva, správní rady) podniků a institucí, které město vlastní nebo spoluvlastní - to by se netýkalo účasti v kontrolních orgánech (jako jsou dozorčí rady). Za samozřejmé považujeme průhledná výběrová řízení, budeme vytvářet podmínky pro místní podnikatele, aby se výběrových řízení zúčastnili a mohli v nich uspět.
     Hradci Králové (a jeho rozpočtové pozici) by slušelo opětovné překročení hranice sto tisíc obyvatel. Obnovíme proto jednání o sloučení s blízkými obcemi. Současně zahájíme diskuzi o prohloubení samosprávy v těch částech Hradce Králové, kde jsou proto podmínky. Při rozhodování o převratných strategických záměrech a významných jednorázových výdajích budeme prosazovat použití místního referenda.
     Budeme prosazovat průběžnou spolupráci s okolními obcemi, městy okresu Hradec Králové a s Pardubicemi. Máme připravenu spolupráci s volebními stranami nezávislých kandidátů s podporou Strany pro otevřenou společnost v krajských městech NUTS II (Pardubice a Liberec).

 

     Naším cílem je Hradec Králové jako místo, které je bezpečné a vlídné ke svým obyvatelům, místním podnikatelům i hostům, Hradec Králové jako české a evropské město.

Kandidáti volební strany Hradecký demokratický klub