Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů
Kandidátní listina číslo
1

Volby do Zastupitelstva města Hradec Králové 20. a 21. října 2006  
Kandidátní listina HDK 2006

Fotografie a stránky kandidátů 

    

Hledáme nového Ulricha!

Chcete mít Hradec Králové ještě lepší?

Posviťte si s námi na to!

(definitivní 14. září 2006)

 

Vedení města musí ctít zásady odpovědného a průhledného hospodaření,

promyšleného dlouhodobého rozvoje, podpory vzdělanosti, sociálních služeb, kultury a sportu,

musí odpovídat za bezpečnost obyvatel i návštěvníků, za trvalou péči o životní prostředí a kvalitu života.

Současný Strategický plán města do roku 2020 považujeme za základní vizi rozvoje města.

Musí být nástrojem, který zamezí pokušení politiků zalíbit se voličům pouze dneškem.

 

Hradecký demokratický klub chce dohlédnout dál!

Nabízíme Vám proto svůj volební program!

 

1.

Budeme dobře hospodařit

 

Naší zásadou je dlouhodobě vyrovnaný rozpočet. Každoročně dosahuje téměř dvou miliard Kč! Do volebního období1998 - 2002 vstupovalo město s 800 miliony volných prostředků, ale zastupitelstvo poté schválilo investiční záměry převyšující možnosti rozpočtu o dalších 400 milionů Kč! Peníze byly utraceny - aniž byla splněna většina prioritních investic. Naším přesvědčením je, že volné peníze musí sloužit především kapitálovým investicím, nelze je „projídat“ běžným provozem. Nemůžeme již počítat s výraznějším růstem neregulovaných cen za pronájmy městského majetku, ale město má i jiné rezervy, např. ve výběru městských poplatků a nájemného. Vždyť má stále mnoho neplatičů! Budeme dbát, aby dlužníci, jednotlivci i firmy nedostávali žádné dotace a slevy ani příspěvky z veřejných zdrojů!

Desítky milionů město vynaložilo na projekty, které nebyly a ani nebudou  realizovány - přes sto milionů na výkup pozemků, z nichž podstatnou část nikdy nebudeme potřebovat. Prosadíme proto, aby cesty k úsporám byly v efektivní přípravě i realizaci investic: město se musí chovat jako firma či rodina! Budeme zvažovat nutnost každé investice i způsoby financování! Budeme hledat spolupráci města se soukromým kapitálem podnikatelů nabídkou "drobných" akcií  firmám a občanům města. Náklady nekryté příjmy z rozpočtu města považujeme za nepřípustné! Budeme prosazovat  "fondové hospodaření", peníze se musí vracet tam, kde byly vybrány, např. příjmy z prodeje a pronájmů bytů se musí vracet do údržby bytového fondu a podpory bydlení, poplatky za držení psů ať více slouží k udržování čistoty, poplatky ze záborů veřejného prostranství např.  k zvelebování parků.

 

2.

Zastupitelstvo Musí spolupracovat

 

Jeho zásadní role je v dohodě zastupitelů, ve schopnosti domluvit se o rozvoji a zlepšování města, o výši vynakládaných prostředků, o pravidlech spravedlivého rozdělování veřejných peněz. Na každou investiční akci vyžadující víc než 15% rozpočtu města, což činí cca 300 milionů Kč, budeme požadovat vypsání místního referenda. O výrazném zatížení rozpočtu musí rozhodnout vůle občanů, nikoliv přání úzkých zájmových skupin. Nelze hradit "drahé a ještě dražší“ investice (jakou by byla např. přestavba Všesportovního stadionu v Malšovicích). Prioritou pro rozhodování o majetku a investicích města musí být jejich účelné využití! Příkladem neuváženého postoje  byla snaha některých zastupitelů prodat podíl města na společnosti VaK a.s., a to hned podle první nabídky firmy Veolia. Zastupitelé HDK se zasloužili o to, aby dohodnuté podmínky a cena byly pro město výhodnější. Stejně tak se zasadili o to, aby tepelné hospodářství zůstalo v majetku města, neboť již během prvních pěti let bude schopno získat  městu více peněz než bývalým primátorem, ing. Vlasákem, prosazovaná kupní cena.

Každý nákup majetku budeme podrobovat důkladnému prověření. Podpoříme zateplování škol, rekonstrukce vybavení školních jídelen a další akce, které povedou ke snížení provozní náročnosti. Mimořádný zájem máme o zvelebení historického centra a městských částí. Budeme požadovat zvýšení profesionality magistrátu, jehož úkolem je žádat o prostředky na investice ze státních a Evropských fondů. A všichni, kteří do Hradce Králové přicházejí s novými myšlenkami, s odhodláním podnikat nebo pracovat, nesmějí narazit na zbytečné překážky a obtíže.

Prosadíme přijetí etického kodexu zastupitele. Jsme proti lukrativní účasti zastupitelů ve firemních představenstvech a správních radách! Zastupitel má zájmy města hájit pouze v kontrolních orgánech.   Za samozřejmost považujeme i zcela průhledná výběrová řízení na akce financovaná městem. A konečně – budeme prosazovat průběžnou spolupráci s okolními obcemi, s městy okresu Hradec Králové,  s Pardubicemi i hradeckými demokratickými zástupci v Parlamentu a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

 

3.

Hradec Králové městem budoucnosti

V našem volebním programu navazujeme na dlouhodobý vývoj města. Hradec Králové vždycky byl východočeskou metropolí, sídlem důležitých školských, zdravotnických, kulturních a správních institucí. Město však ke svému rozvoji vždy potřebovalo i průmysl. Budeme proto usilovat o nové výrobní podniky, které rozšíří existující podnikatelské aktivity, ale jen o takové, které nenaruší životní prostředí. Budeme se ucházet o přízeň  investorů, kteří do města přivedou vysoce kvalifikované výroby, služby a vědecký výzkum. Budeme přitom respektovat hodnoty historické výstavby města včetně jeho radiálně okružního systému. Stále lze citlivě zaplnit i některá místa v zastavěném území města.

Chceme zachovat přírodní charakter říčních niv, hájit význam parků, sportovních a odpočinkových plácků. Chceme, aby co nejdříve byla ukončena rekonstrukce historického centra. Město by mělo znovu dostát svému přívlastku - Salon republiky. Připravíme koncepční zapracování nových trendů do územního plánu, např. nové cyklostezky, stezky pro in-line bruslení, budování nových parků a ochranných pásem.

Budeme hledat cesty k rozvoji drobných živností. Drobné podnikání je oporou každého města v oblasti ekonomické i sociální. Pamatujete kauzu Ronal?  Velká část zastupitelstva, s výjimkou HDK, schválila zaplatit 50 milionů z městských peněz na zřízení 500 pracovních míst. Za mnohem nižší částku by hradečtí živnostníci a podnikatelé dokázali vytvořit počet pracovních míst určitě větší, proto chceme v tomto směru orientovat  grantovou politiku města.

Chceme kvalitní rozvoj městských částí. Naší prioritou je dokončit vybavení okrajových a rozvojových částí města sítěmi, vodou, plynem, kanalizacemi, dálkovým vytápěním. Za jeden z „horkých“ úkolů považujeme regeneraci Kuklen, rozvoj bydlení, drobných výrob a služeb na území Temešváru a Plachty. Po rekonstrukci Hořické ulice musíme upravit i okolní plochy, rekonstruovat Náměstí 28. října, zajistit odhlučnění nadjezdu nad Pospíšilovou třídou, aby doprava splňovala hygienické limity vůči okolní zástavbě. Chceme atraktivní a živý střed města, to znamená vyřešit parkování v centru, kultivovat veřejná prostranství a rozvíjet pěší zóny. Chceme zlidštit paneláková sídliště, budeme proto podporovat zateplení objektů, úpravy fasád, stavby střešních nástaveb, doplnění veřejných prostor místy pro odpočinek, vyřešení dopravy a parkování . Život ve městě neusnadňují pouze velké investice, ale i každodenní maličkosti – chodníky a bezbariérové přechody bez kaluží, odtékající kanalizace schopná pojmout tající sníh, možnost plynule projíždět po městě s kočárkem, a to i pro dvojčata…

 

4.

Dálnice všechno nevyřeší

 

Není v kompetenci a možnostech města vybudovat dálnici z Prahy do Hradce Králové ani vybudovat obchvaty, které z města vyvedou tranzitní, hlavně kamionovou dopravu. HDK podporoval zahájení výstavby klíčového bodu integrovaného dopravního systému - městského dopravního terminálu, spojujícího železnici s městskou a meziměstskou autobusovou dopravou, s provozem taxislužby, s cyklistickými a pěšími zónami. Stavba terminálu je  zahájena. My však chceme prosadit ucelenou představu integrovaného dopravního systému a jeho vybudování. Musíme jednat s dopravci, aby železnice a autobusové "modré" linky  navazovaly na vnitroměstskou dopravu a linky MHD vedly k novým potřebným zastávkám.

Další branou do města je letiště - zasadíme se o zachování smíšeného letištního provozu, který by byl únosný pro bytovou zástavbu. Naším cílem je také nahradit část automobilové dopravy ve městě veřejnou dopravou a optimalizovat parkování automobilů ve vnitřním městě. Nikoliv je odtud plošně vyhnat, ale zabránit, aby zahltily ulice a náměstí. Nechceme absolutní zákazy, ale pružné systémy vjezdů, např. vjezdy pro zásobování pouze v určených časech. Město musí být vstřícné nejprve k chodcům, pak k cyklistům, k veřejné hromadné dopravě a teprve nakonec k automobilům. Proto podpoříme vznik záchytných parkovišť v okrajových částech města s kombinací poplatků za parkování a jízdného MHD. Podpoříme také dvoukolejné železniční spojení do Pardubic. A chceme, aby se na těchto projektech podíleli i soukromí investoři.

Rozšiřování cyklistických stezek by mělo být odděleno od automobilové dopravy. Z kteréhokoliv místa v Hradci Králové musí občan dosáhnout bezpečně jiného místa ve městě i v okolí, měl by neohrožen dojet na kole i do Pardubic, Jaroměře, do Smiřic či do Třebechovic p.O. Za rozumný kompromis mezi podporou cyklistů a nedostatkem peněz považujeme vytýčení pruhů pro cyklisty na chodnících a silnicích. Trápí nás, že řada cyklostezek není propojena -   přímo odstrašující jsou značky „Cyklisto sesedni a veď kolo“.

 

5.

Chceme město, které se stará o své potřebné

Ghetta Hradci králové nesluší

 

Naším významným cílem je všestranná preventivní sociální práce pro starší spoluobčany a služby pro zdravotně postižené každého věku - od speciálních zdravotních zařízení (stacionářů) pro nejmenší, přes azylové domy, až po kluby a jídelny pro ekonomicky slabé důchodce. Chceme zvýšení počtu domů s pečovatelskou službou a penzionů pro seniory ve všech částech města, nedopustíme, aby byli vytrhováni z prostředí, v němž strávili větší část života. Město musí přispívat na dobrovolné a charitativní organizace, zvlášť jedná-li se o sociální služby, které stát nebo město nedostatečně nebo vůbec nezajišťuje. Je však třeba kontrolovat hospodaření s těmito finančními příspěvky.

Chceme se zasadit  o vybudování hospicu, který městu dosud chybí. Chceme ulehčit život vážně nemocnýma osamělým lidem. A zasadíme se také o zmírnění problému bezdomovectví, který je smutným jevem dnešního světa.

Finančně náročná sociální pomoc však musí být poskytována jen těm, kteří ji skutečně potřebují, a musí pro ni platit jasná pravidla. Proto chceme rozšířit prostor pro vzdělávací a výchovnou pomoc problémových komunit mladých lidí a do ní zapojit i programy státní správy a nestátních neziskových institucí. Chceme přesunout sociální pomoc z úřadů do ulic, do bytů a společenských prostor. Pozornost věnujeme romským dětem, aby žily v prostředí, v němž získají stejné vzdělání jako ostatní děti. Musíme zabránit vzniku sociálně nepřizpůsobivých společenství. Uzavřená městská ghetta  (varujícím příkladem je Okružní ulice, které se již začalo říkat „hradecký Bronx“ ) nejsou našeho města důstojná. Není však možné, aby etnická snášenlivost byla vnímána pouze jednostranně.

 

6.

Každá ulice musí znát svého strážníka

 

Bez součinnosti města a jeho orgánů nelze zajistit bezpečnost občanů a majetku či odolnost města proti živelným pohromám. Proto je potřeba sledovat protipovodňová opatření i vybavení hasičských sborů a podporovat  kvalitnější vybavení městské policie nebo zřizování dalších kamerových systémů.

 Naším zájmem je snižovat kriminalitu i výskyt domácího násilí! Bezpečnost občanů začíná dodržováním pořádku a předcházením přestupků  tzv. „nulovou“ tolerancí prohřešků. Ale především chceme jinou organizaci práce městských strážníků! Aby byli v ulicích vidět, aby skutečně „svého strážníka“ znala každá ulice. Budeme vyžadovat jejich nekompromisní přístup k jakémukoli přestoupení zákona či vyhlášky města. Budeme také vyžadovat jejich korektní vystupování a znalosti, včetně jazykových, které občana i návštěvníka přesvědčí, že je ve slušném městě. Přiměřené zvýšení počtu strážníků musí přispět k jejich „fyzickému“ pohybu po městě, zejména v nejproblémovějších místech.

Hlásíme se k většímu využívání veřejně prospěšných prací pro „zlobivé“ občany. Ani naše město není ušetřeno od lidí  závislých na alkoholu, drogách či patologickém hráčství, proto podpoříme neziskové organizace, které se věnují preventivním činnostem s ohroženými. Podpoříme terénní sociální práci na ulici zaměřenou na ohrožené osoby, mladé rizikové lidi, tzv. "street work"  aktivity a projekt "Lata" (Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty). Budeme pokračovat v projektu "školní hřiště" -  zpřístupnění školních hřišť široké veřejnosti.

 

7.

radujme se ze života, spokojený člověk žije déle

 

Mezinárodní festivaly jako Divadlo evropských regionů, Jazz Goes to Town, Nábřeží sochařů, Královéhradecké sborové slavnosti, Slavnosti královny Elišky, Město na kolech, HIP Hop Kemp a další dělají městu dobré jméno doma i ve světě. Ale v Hradci Králové se pořádají i stovky menších akcí. Važme si všech, slouží městu více, než se na první pohled zdá. Tyto nekomerční události se neobejdou bez finanční podpory města.  Jinými cestami se totiž bohatě vrátí v daních od podnikatelů a v přílivu turistů! Podpůrný městský grantový systém „5P“, na němž se podílela i řada členů HDK, však vyžaduje zdokonalení. Budeme prosazovat zvýšení grantových příspěvků na podporu kultury, sportu i trávení volného času mládeže a seniorů.

Město se pyšní Klicperovým divadlem, světoznámým Divadlem Drak, městskou filharmonií, pěveckými sbory Jitro, Boni Pueri a dalším „rodinným stříbrem“. Tyto instituce si zasluhují mimořádnou podporu města. Příležitost však musí dostat i kulturní a sportovní podhoubí, menšinové žánry, nekomerční kulturní a sportovní aktivity nebo talentovaní jednotlivci. Podporovat je chceme  nejen finančními příspěvky, ale také poskytováním prostor a úlevami na pronájmech. Chceme omezit monopol výlepových služeb, aby propagace nebyla dražší než samotná akce.  Budeme rozlišovat mezi kulturou a sportem profesionálním a amatérským. Ve městě působí vrcholové kulturní instituce a sportovní oddíly, avšak jejich podpora musí být průhledná a vyvážená. Za nejvýznamnější je považován pouze fotbal a lední hokej, ale zájem města musí směřovat i k dalším sportům. Ti, kteří se starají o sportovní nebo uměleckou přípravu mládeže, by měli mít přístup k příspěvkům na každého svého člena. Podpoříme také osvětovou činnost  základních, středních a vysokých škol.

Další důležitou starostí je péče  o památky našeho města, proto .  je třeba pomáhat při nutných investicích a rekonstrukcích kulturních a sportovních objektů. Zasadíme se o vybudování nové Městské knihovny v areálu bývalého Vertexu a spojíme tak zásadní zájem kulturní a ekonomický se zachováním mimořádného historického objektu. Budeme podporovat využívání školních hřišť, údržbu a budování sportovních plácků, vytvoření areálu pro skateboard na profesionální úrovni, rozšiřování stezek pro běžce, cyklisty, bruslaře a udržovaných stop pro běžkaře. Budeme podporovat založení sportovních tříd na některých středních školách, aby talentovaní sportovci nemuseli odcházet za středoškolským studiem např. na sportovní gymnázium v Pardubicích.

Součástí snahy o rozvoj kulturního a společenského života je také rozvoj turizmu. Proto podpoříme aktivity podnikatelů v této oblasti. Hradec Králové musí být nejenom regionálním, ale i nadregionálním centrem turistického ruchu. Kongresy, kulturní a sportovní akce jsou nejen kulturním, ale i ekonomickým kapitálem města, ani tady nesmí scházet účelná grantová podpora. 

Přestože v Hradci Králové bydlí 105 tisíc obyvatel a město poskytuje služby dokonce 130 tisícům lidí, není městem stotisícovým. Významu i ekonomice města by prospělo překročení stotisícové hranice. Proto budeme motivovat všechny, kteří v Hradci Králové již bydlí, aby si tu zřídili trvalý pobyt. Hradecký demokratický klub si rovněž váží práce členů komisí místní samosprávy, a proto bude hledat cesty k průhlednému způsobu jejich ustanovování i cesty ke zvýšení jejich pravomocí a prestiže.

 

8.

Chceme město přitažlivé, Město k životu

 

Promyšlený a dlouhodobý rozvoj města má v Hradci Králové svou tradici, ale jeho připravenost musí být zajímavá pro investory! Ti tvoří nabídku pracovních příležitostí!  Malí a střední podnikatelé zpestřují život města stejně jako odborné, výzkumné, školské, kulturní a mezinárodní instituce, kterým  město může nabídnout dostatek kvalifikovaných pracovníků. Noví obyvatelé města musejí nalézt příjemné bydlení.

Úkolem města už není stavět byty z veřejných prostředků, město však musí vytvářet podmínky pro komerční i individuální bytovou výstavbu, podporovat trh s byty. Finanční prostředky z privatizace a ze státních či evropských podpůrných programů proto chceme využít k rozšíření nabídky bytů, zejména pro mladé rodiny. Při pronajímání městských bytů chceme pokračovat v kombinovaném systému,  jen tak umožníme získat „startovní byty“ mladým rodinám a důstojné bydlení starším občanům.

Budeme dbát na zachování sociální funkce bydlení i na tržní principy.  Využijeme k tomu zahraničních zkušeností, včetně grantů na rozvoj bydlení. Chceme dosáhnout funkčního a vyváženého trhu s byty ve všech formách vlastnictví a pronájmů. Nepočítali jsme sice s třetí vlnou privatizace, ale souhlasíme s jejím dokončením – chceme ovšem zavést systém kompenzací pro ty, kteří bez náhrady opustí městské byty.

Budeme podporovat co nejlepší vybavení hradeckých škol všech stupňů včetně ZUŠ pro sport, umění či informační technologie. Školní vybavení musí sloužit také k činnostem organizovaným mimo školu nebo neorganizovaným skupinám a jednotlivcům. S účasti rodičů chceme optimalizovat síť mateřských a základních škol podle očekávaného počtu žáků. Stávající zařízení budeme  využívat takovým způsobem, aby při nižším počtu žáků sloužily alternativním typům vzdělávání nebo zájmovým činnostem ve volném čase. Nedopustíme jejich komerční prodej. Podpoříme zvýšení ubytovacích kapacit pro studenty vysokých a středních škol a podpoříme nabídku části „startovacích bytů“ univerzitním pedagogům.

 

9.

Chceme město zdravÉ a KrásnÉ

 

Zastupitelstvo je odpovědné za kvalitu života, za kvalitu životního prostředí,  za zdravý a spokojený život obyvatel města i jeho návštěvníků. Musíme udržet rozsah a kvalitu veřejné zeleně - plic města – zasadit se o její rozvoj a znovuoživení tam, kde je v úpadku. Neobejdeme se při tom bez profesionální koncepce, a proto budeme usilovat o zřízení funkce městského zahradního architekta.  Budeme podporovat rozvoj přírodních ploch pro sportovní a rekreační vyžití občanů, trvat na zachování hodnot přírodních útvarů v okolí města, říčních niv, městských lesů a rybníků.

Budeme podporovat  sběr, třídění a zneškodňování odpadu, rozšiřování monitorovacích systémů, preventivních opatření a varovných systémů při ekologických haváriích. Nový systém poplatků bohužel nemotivuje ke třídění odpadů. Proto se zasadíme (např. rozšířením sítě kontejnerů), , aby  občané města měli možnost ještě důsledněji odpad třídit. Podpoříme také systémy využití „biologického“ odpadu, např. dalšími zápůjčkami kompostérů (první jsou již pokusně nasazeny v Malšovicích). Budeme dbát na důslednou činnost orgánů pověřených kontrolou a vyvineme tlak na organizace, které nelikvidují svůj odpad svými prostředky a nechávají ho likvidovat městem. Budeme vnímavým partnerem institucím a občanským iniciativám, které se řídí principy trvale udržitelného života. Z toho důvodu byl HDK od počátku proti výstavbě naddimenzované a technologicky zastaralé spalovny komunálního odpadu v Opatovicích.  

 

10.

magistrát je službou občanům

 

Úředníci jsou profesionálové, jejich pracovní náplní je služba veřejnosti. Proto musejí vykonávat činnosti státní správy i samosprávy bez ohledu na to, kteří politici stojí právě v čele města.  Etický kodex úředníka magistrátu doplníme o kariérní řád, vedoucí k jejich vyšší profesionalizaci, rozšíříme informace o práci magistrátu, zastupitelstva a rady na webových stránkách.

Občan musí být na Magistrátu města  v pozici  klienta – po úřadě bude putovat nikoliv občan,  ale jeho spis. Vyřizování věcí v maximální správní lhůtě 30 dnů musí být výjimkou, nikoliv pravidlem!  Budeme prosazovat, aby se občan s Magistrátem „domluvil“ i v informačních centrech ve městě či internetem. Navrhneme, aby pracovníci magistrátu a městských podniků mohli reagovat na jednání zastupitelstva ze svého pracoviště prostřednictvím internetu. Navrhneme zajištění přímých přenosů z jednání zastupitelstva a jejich záznam prostřednictvím internetu.

 

Máme na to čtyři roky a chceme vidět dál

 

Naším cílem je svěží Hradec Králové, české a evropské město

vlídné ke svým občanům, k místním podnikatelům i hostům.

Hradec Králové musí být místo zdravého a spokojeného života, město bezpečné. 

K tomu nás zavazuje tradice Salonu republiky i odkaz Františka Ulricha.

 

Volební strana

Hradecký demokratický klub nabízí

tým zkušených a odborně zdatných osobností,

z nichž již mnozí dokázali hledat a nacházet cesty k řešení městských problémů.

Náš volební program navazuje na programy HDK z let 1994, 1998 a 2002  a zkušenosti s prací v Zastupitelstvu města. Zhodnocení práce zástupců HDK v Zastupitelstvu a dalších orgánech města

najdete ve zprávě radního MUDr. Zdeňka Finka.

 

Kandidáti za HDK, kteří garantují jednotlivé okruhy programu

 

Hospodaření města, magistrát a bezpečnost

(Šaršon, Urban, Rytíř, Gregar)

Rozvoj města, zdravý život a doprava

(Dürrer, Pirner, Sova, Štěchovský)

Sport

(Rytíř, Staňková, Pavlíček, M.Volejník)

Kultura a památky

(Fink, Gregar, Šonka, Jůza)

Školství a vzdělání

(Springer, Dršatová, Paulů, Portyková)

Zdravotní a sociální problematika, rodina

(Fink, Zídková, Šilhan, Urban)