Hradecký Demokratický Klub

Volební program pro komunální volby 1998

(ve volebních novinách z 19.10.1998 byly některé pasáže zkráceny)

Volební strana Hradecký demokratický klub nabízí tým zkušených a odborně zdatných osobností, které dokáží společně hledat optimální cesty k řešení městských problémů, aniž by podléhaly tendenčním politickým poučkám a krajnostem.

Hradecký demokratický klub si stanovil tyto základní programové pilíře:

Pilíř 1.

Odpovědné hospodaření, účelná správa majetku města a řízení podniků, ve kterých má město významný vlastnický podíl tak, aby

 • co nejlépe sloužily občanům města,
 • vytvářely přiměřené finanční zdroje.

V souhrnu to znamená trvalé zlepšování životního prostředí, sociálních služeb, podporu bytové výstavby, aktivního využití volného času a zvýšení bezpečnosti ve městě.

Situace - několik zajímavých čísel z letošního rozpočtu města

Roční rozpočet města činí přibližně 1.000.000.000,- Kč (slovy jedna miliarda), přičemž dlouhodobé přijaté úvěry činní cca 15 % tohoto objemu.

Příjmy tvoří ze 63 % podíl na daních, 5,5 % jsou přijaté dotace, 5 % příjmy z prodeje majetku města, téměř 18 % tvoří příjmy z pronájmu městského majetku (bytů a nebytových prostor) a 8,5 % ostatní (podíly na zisku, dividendy, fakturované služby jiným subjektům, příspěvky rodičů na školní stravování).

Běžné provozní výdaje nyní představují cca 70 % výdajů celého rozpočtu města, zbývajících 30 % se realizuje v oblasti investiční výstavby (voda, kanalizace, silnice, autobusy, byty).

V provozní části rozpočtu potom cca:

17 % zajišťuje provoz školských zařízení (vybavení, údržba, vytápění; z toho téměř 1/2 základní školy, 1/3 školní jídelny, 1/10 školky, 1/20 ZUŠ, DDM),

15 % jde do údržby a správy bytového fondu,

11 % umožňuje provoz městské hromadné dopravy,

11 % zajišťuje chod orgánů a úřadu města,

1,5 % umožňuje územní plánování včetně výkupů pozemků,

4 % umožňují sociální pomoc občanům,

8 % spotřebuje údržba silnic,

5,5 % spotřebuje péče o městskou zeleň,

4 % zajistí provoz veřejného osvětlení,

2,5 % spotřebuje svoz odpadů,

9 % umožňuje chod kulturních zařízení,

2,7 % spotřebují sportovní zařízení,

6,5 % tvoří rezervu výdajů, splátky úroků z úvěrů a ostatní výdaje (např. veterinární péče, záchytná protialkoholní stanice)

Náš cíl - vyrovnaný rozpočet

Naším cílem je navrhnout vyrovnaný rozpočet, město více nezadlužovat a přitom zajistit na potřebné úrovni nezbytné služby a prostředky na podporu rozvoje v oblastech podnikání, dopravy a bydlení.

a) Příjmy

V oblasti příjmů můžeme přímo ovlivnit menší díl a to zejména v oblasti zvýšení platební kázně při placení městských poplatků a nájmů. Sekundárně též zvýšením efektivnosti městských podniků. Pro správné rozhodování o nakládání s majetkem města je nutno zavést přesnou evidenci nemovitostí města a provést jejich analýzu z hlediska možností jejich dalšího využití. V této analýze je nutno především posoudit, zda je pro město z hlediska příjmu výhodnější nemovitosti prodat nebo pronajmout. Výsledkem analýzy bude návrh na prodej majetku, který není výhodné držet a tím zajistit poslední jednorázové příjmy.

Hlavní příjmovou oblast ovlivňuje zejména státní rozpočet přerozdělováním daní. Tyto příjmy chceme trvale zvyšovat vytvářením podmínek pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti v našem městě. Je třeba "přilákat" do Hradce takové podnikatele, kteří zde budou plátci daně a zvýší tak příjem města. Je ovšem nutné, aby měli dostatek práce. K tomu může město přispět při zadávání vlastních zakázek, kdy při jinak srovnatelných nabídkách zohlední právě hradeckou firmu, ale i jasnou koncepcí a dlouhodobou strategií.

Město se musí starat o efektivní hospodaření vlastních podniků (Technické služby, Dopravní podnik, Údržba a péče o městskou zeleň atd.). To neznamená, že by mělo zasahovat do jejich přímého řízení, ale vytvářet podmínky, které by podniky motivovaly a nutily k řádnému hospodaření. Je proto žádoucí, aby tam, kde to charakter činnosti dovoluje, byly vystaveny konkurenčnímu prostředí. Odměňování ředitelů městských podniků je nutno stanovit tak, aby se snažili požadovat co nejmenší příspěvek města na činnost podniku. Současně je jim nutno garantovat, že příjmy, zvýšené vlastní činností nebudou na druhé straně znamenat automatické krácení příspěvku města podniku.

Chceme prosadit i přiměřenou privatizaci městských podniků u těch činností, které lze zajišťovat podnikatelsky. Mezi tyto činnosti patří například péče o městskou zeleň.

Samostatnou kapitolu nejen rozpočtu na rok 1999, ale celého volebního období tvoří kapitál získaný prodejem akcií ve výši zhruba 50 % jednoho ročního rozpočtu, tedy cca 600.000.000,- Kč. Pro počáteční období navrhujeme tento kapitál vhodně uložit u bankovních institucí a z jeho výnosu financovat potřebné investice a rozvojové programy v menších lokalitách (podpora bytové výstavby, příprava území pro podnikatelskou výstavbu). Současně navrhujeme vypracovat rozsáhlý rozvojový program s perspektivou jisté dlouhodobé návratnosti a do něj vložit až 50 % těchto prostředků (300 mil Kč). Zbývající část by měla tvořit dlouhodobou rezervu, neboť jsme názoru, že takovýto jednorázový příjem již pravděpodobně nikdy město nezíská a je tedy vhodné jej dlouhodobě zachovat. V žádném případě tyto prostředky nesmějí být rozpuštěny v běžném městském provozu, byť by se tím dosáhlo výrazného zlepšení veřejných služeb, ale pouze v krátkém období.

b) Výdaje

Výdaje na běžný provoz města by měly odpovídat daňový příjmům. Investiční výdaje pak příjmům kapitálovým a přímým, za použití dotací a případných úvěrů.

Základní poměrné rozdělení provozní výdajové části se jeví uspokojivé. Jsme připraveni i zde hledat rezervy a možné úspory ať již ve formě vyššího využití majetku města nebo městem zřízených organizací (areály Technických služeb a Údržba a péče o městskou zeleň, myčka velkých vozidel), případně ve formě dodavatelského zajištění některých služeb. Kritériem efektivity přitom nemůže být pouze nejvyšší příjem, ale i jeho dlouhodobá jistota a opakovatelnost.

c) Fondové hospodaření

V rozpočtu zastáváme zavedení fondového hospodaření tak, aby bylo zřetelné, že prostředky získávané z dané oblasti se do ní opět vrací.

Zejména v bytové oblasti je žádoucí, aby veškeré příjmy se opět do bydlení vrátily. Vzhledem k tomu, že privatizací bytů budou klesat výnosy na nájemném, ale objeví se jednorázové příjmy z tohoto prodeje, navrhneme zřízení fondu oprav a údržby bytového fondu, fondu podpory bytové výstavby a fondu rozvoje bydlení. Z těchto fondů, které by měly být maximálně nezávislé na rozpočtu města, navrhneme poskytovat zvýhodněné a dlouhodobé půjčky, případně dotace pro uspokojování bytové potřeby a rozvoj města vedoucí k vhodnému zvýšení počtu jeho obyvatel.

d) Investice

V investiční části rozpočtu budeme klást důraz na dokončení vybavení města a městských částí sítěmi (voda, kanalizace) a na zavedení těchto sítí do rozvojových území. Pro rozvoj navrhuje postupovat cestou buď sdružených investic formou jednoúčelových a omezeně trvajících rozvojových společností nebo cestou výkupů, investic do sítí s následných prodejem (dlouhodobým) v plné režii města. Podmínkou pro tuto oblast je funkční útvar strategického rozvoje, územního plánování a finančního managementu na úřadě města a zejména včasné dokončení územního plánu.

Podpoříme i akce vedoucí ke snížení provozní náročnosti městských objektů (např. zateplování škol, rekonstrukce vybavení školních jídelen, nákup objektu úřadu města), ale i k přiměřenému zvelebení přirozených i historických center a budov města a městských částí.

Pilíř 2.

Promyšlený a dlouhodobý rozvoj města, jež bude svou dopravní dostupností a územní připraveností zajímavé

 • pro investory, kteří vytvoří nabídku pracovních příležitostí;
 • pro občany, kteří v něm naleznou příjemné bydlení,
 • pro malé a střední podnikatele, kteří udrží život města pestřejší
 • pro odborné, výzkumné, školské, kulturní i mezinárodní instituce, které ve městě získají dostatek kvalifikovaných pracovníků.

V neposlední řadě je nutno počítat i se sídlem orgánů vyššího územněsprávního celku.

Chceme navázat na dlouhodobý vývoj města jako na sídlo školských, zdravotnických, kulturních a administrativních institucí. Pro svůj rozvoj ovšem potřebuje každé město i "výrobní" podniky. Musí se však jednat o takové činnosti, které nenaruší životní prostředí. Pro podporu vzniku nových podnikatelských aktivit ve městě budeme prosazovat, aby město vykoupilo vhodné pozemky, které potom bude nabízet formou prodeje nebo pronájmu vybraným investorům.

Vyvineme maximální úsilí pro včasné dokončení územního plánu ve druhé polovině roku 1999. Přitom budeme dbát na respektování hodnot historické výstavby města, zejména na jeho radiálně okružní dopravní systém. Jsme názoru, že lze ještě zaplnit některá místa v již zastavěném území města a tím na druhé straně zachovat přírodní charakter říčních niv. Klademe důraz na význam parků a sportovních či odpočinkových plácků ve všech částech města.

Nejbližší úkol spatřujeme v celkové regeneraci Kuklen a dosažení úspěchu v jednáních o přivedení dálnice k městu včetně potřebných přípojek rozvádějících dopravu od Prahy na další směry (zejména jižní propojení).

Aktuálními rozvojovými plochami pro bydlení a provozovny drobných výrob, resp. služeb jsou území Temešvár a částečně i Plachta. Ideálním prostorem pro rychlý vznik společensko-administrativně-komerčního centra je nezastavěné území u Aldisu. Nezanedbatelnou součástí těchto plánů je vytvoření podmínek pro perspektivní zahájení výstavby městského dopravního terminálu (železnice-MHD-meziměstská autobusová doprava) a stabilizace funkce letiště, jako další brány do města, se zachováním smíšeného provozu v mezích únosných pro stávající blízkou bytovou zástavbu.

Ve vnitřním městě budeme dbát na zahájení rekonstrukce a znovuoživení Hořické ulice pro obchod a bydlení jako třetího centrálního “bulváru”, budeme dbát na správné dokončení úprav v historickém jádru města (Velké a Malé náměstí). Heslem “Město pro lidi” bude vedena naše snaha o kultivaci veřejných prostranství, rozvoj pěší zóny, řešení parkování v centru města, na jejímž konci vidíme atraktivní a tedy i živý střed města.

Za důležité považujeme dobudování inženýrských sítí, aby i občané v okrajových částech města mohli žít na úrovni doby. Budeme proto podporovat tyto stavby při investiční činnosti města. Pro financování se budeme snažit o sdružení prostředků města se správci jednotlivých sítí. Nejen, že se tak zpříjemní život lidí, ale přispěje to i k zlepšení životního prostředí.

Pro panelová sídliště zpracujeme program jejich zlidštění, které formou zateplení objektů, úpravou fasád, stavbou střešních nástaveb, doplněním center pro aktivní i pasivní odpočinek a vyřešením parkování se stanou nejen ubytovacími zařízeními, ale plnohodnotnými částmi města.

Pilíř 3.

Zvýšení nabídky bydlení podporou bytové výstavby a trhu s byty tak,

 • aby v rámci privatizace rychle přešlo co nejvíce bytů do vlastnictví uživatelů,
 • aby finanční prostředky získané při privatizaci byly využity k rozšíření nabídky bytů pro mladé rodiny,
 • aby se podchytili další investoři v bytové výstavbě a využily vládní či evropské dotace a půjčky.

Oblast bydlení je třeba řešit koncepčně, k čemuž bohužel byly položeny základy až na sklonku končícího volebního období. Troufáme si tvrdit, že tyto základy byly položeny především naší zásluhou.

Po zkušenostech z předchozího a současného systému pronajímání městských bytů navrhneme kombinovaný systém, který bude trvale přinášet jak informace o počtu uchazečů o bydlení v Hradci Králové, tak umožní získat přiměřené bydlení jak mladým rodinám, resp, lidem toužícím založit rodinu, tak starším spoluobčanům jejichž bytové nároky jsou po ukončení aktivní pracovní části života skromnější. Přitom budeme dbát na zachování jak sociální funkce tak tržních principů s využitím zahraničních zkušeností.

Privatizaci bytového fondu urychlíme zvýšením nároků na Správu nemovitostí, která zajišťuje prodej v první vlně. Protože podnik je nyní ve vlastnictví města, město se tak přímo podílí na jeho řízení. Rovněž zřízení městské informační kanceláře pro bydlení musí přispět k lepší informovanosti občanů o možnostech řešení jejich bytové situace.

Finanční prostředky získané z privatizace bytů a z pronájmů navrhujeme účelově vázat ve fondech, s jejichž pomocí budou moci jak noví tak stávající vlastníci bytů a bytových domů snadněji získávat prostředky na opravy a údržbu. Tak i stavebníci a investoři pocítí podporu města v bytové výstavbě.

Chceme se aktivně účastnit na ovlivňování státní bytové politiky, resp. legislativy, neboť jsme si vědomi, že bydlení patří k základním lidským potřebám a mělo by odpovídat standardu konce století.

V rámci koncepce bydlení ve městě budeme na základě získaných informací a zkušeností preferovat v ohraničených časových intervalech skupiny, jejichž situace, resp. perspektiva jejich situace to bude vyžadovat, aniž by však tato podpora znamenala výraznou újmu jiným skupinám. Dlouhodobým cílem je dosažení funkčního a vyváženého trhu bydlení ve všech formách vlastnictví a pronájmů. Město se nikdy nemůže zcela zříci odpovědnosti za tuto oblast.

Pro vytvoření motivace zvážíme možnost finanční kompenzace osobám, které uvolní obecní byt. V současné době platí občané "odstupné" na černém trhu a obchodují tak s cizím majetkem. To samozřejmě poškozuje město jako vlastníka, ale působí i potíže občanům, kteří tímto nelegálním způsobem získají byt.

Pilíř 4.

Rozvoj sociálních služeb cíleně zaměřených na sociálně oslabené skupiny a jednotlivce formou vytváření a podpory nejrůznějších programů za přiměřené spoluúčasti občanů, dobrovolných spolků a neziskových organizací.

V současné době se město finančně podílí na provozování pečovatelské služby a dalších služeb pro zdravotně postižené spoluobčany i azylového domu. Přímo provozuje kluby a jídelny pro důchodce a poskytuje pronájmy malometrážních bytů v několika domech s pečovatelskou službou. Přestože je tato oblast z převážné části řízena a financována státem, chceme se na ní v rámci možností města podílet.

Naším cílem je další podpora těchto aktivit, případně přijetí zodpovědnosti za provozování státem předaných institucí, vyvážená na druhou stranu jasnými pravidly a účelným hospodařením. Pomoc ovšem může být poskytnuta jen těm, kteří ji skutečně potřebují!

Budeme nadále podporovat, aby město přispívalo finančními prostředky na činnost dobrovolných a charitativních organizací, které poskytují sociální služby. Musí se jednat o takové služby, které ve městě nezajišťují vůbec nebo nedostatečně státní nebo městská zařízení. Město musí mít také právo kontrolovat hospodaření těchto organizací.

V oblasti nabídky služeb pro seniory budeme v závislosti na vývoji finančních zdrojů podporovat výstavbu penzionů i v dalších částech města tak, aby nebyli vytrhováni daleko od prostředí v němž větší část života strávili. Současně budeme podporovat terénní pečovatelskou službu a preventivní sociální činnost mezi staršími spoluobčany.

V oblasti mladé generace dáme prostor pro vzdělávací a výchovnou pomoc v problémových komunitách, kde chceme aktivně spolupracovat s programy státní správy i nestátních institucí. Žádoucí je přesunout těžiště této činnosti z úřadů do ulic, bytů a vhodných společenských prostor.

Zvláštní pozornost v této oblasti je nutno věnovat romským dětem. Pro tyto děti je nutné vytvářet od malička podmínky, které jim dají šanci získat stejné vzdělání jako ostatním dětem a poznat životní podmínky a styl většinové populace.

Pilíř 5.

Trvalá péče o zdravé životní prostředí, která musí prolínat všemi oblastmi života města a vést tak k všestrannému rozvoji osobností, zdraví a k plnohodnotnému a spokojenému životu jeho občanů.

Základní cíle péče o trvalé zdravé životní prostředí musí v první řadě zobrazovat program rozvoje města a z něj vycházející územní plán.

Budeme trvat na zachování hodnot přírodních útvarů ve městě i jeho okolí (říční nivy, městské lesy a rybníky). Budeme podporovat rozvoj ploch pro aktivní sportovní vyžití občanů.

V zastavěných územích budeme sledovat trend omezování vlivů individuální automobilové dopravy a budeme podporovat rozvoj cyklistických stezek. Obyvatelem města je občan a nikoli jeho automobil, byť uznáváme jeho potřebu pro současnou úroveň života a práce.

Za důležité považujeme udržení rozsahu a kvality veřejné zeleně - plic města - a budeme se snažit o její rozvoj a znovuoživení tam, kde je v úpadku. Jeví se nám vhodné této činnosti dát profesionální koncepci a proto zřídit funkci městského zahradníka či městského zahradního architekta.

Dále budeme podporovat rozvoj sběru, třídění a zneškodňování odpadu, rozšiřování monitorovacích systémů, preventivních opatření a varovných systémů při ekologických haváriích. Budeme dbát na důslednou činnost orgánů pověřených kontrolou.

Do životního prostředí nepochybně patří i životní styl a nabídka možností pro duševní relaxaci. Proto budeme věnovat trvalou pozornost i rozvoji nabídky kulturního vyžití.

Chceme být vnímavým partnerem pro instituce a občanské iniciativy v této oblasti a řídit se principy trvale udržitelného života.

Pilíř 6.

Zvýšení bezpečnosti a snižování kriminality včetně šíření drog

 • preventivním působením a vytvářením příležitostí pro aktivní trávení volného času, zejména dětí a mládeže,
 • nutným rozvojem represivních mechanismů,
 • aktivní osvětovou činností.

Problém kriminality, jiných negativních jevů spojených s asociálním chováním je v naší současné společnosti velmi aktuální. Kriminalita a jiné sociálně patologické jevy prodělaly od r. 1990 tak dramatický vývoj po stránce kvantitativní a kvalitativní, že boj s tímto fenoménem se stal veřejným zájmem, jedním ze žhavých témat současnosti. Vedle kriminality samotné se neúměrně rychle šíří i problémy spojené se závislostmi, zejména alkoholovými a drogovými, patologickým hráčstvím.

Tyto negativní jevy naší společnosti se nevyhnuly ani našemu městu. Podle pravidelně prováděných průzkumů veřejného mínění občanů města (1991 - 1997) byla bezpečnost obyvatel ve městě hodnocena jako jev, který měl být řešen jako první v pořadí.

O skutečnosti, že kriminalita spolu s jinými negativními jevy je problémem závažným, vypovídají i tyto údaje, týkající se našeho města:

 • z kvantitativního hlediska počty trestných činů stagnují, z kvalitativního však prožívají bouřlivý vývoj projevující se především v jejich rostoucí závažnosti a brutalitě
 • věk pachatelů trestných činů neúměrně klesá společně s jejich rostoucí závažností
 • nové fenomény mezi něž se řadí především kouření, alkoholové a drogové závislosti, patologické hráčství se objevují stále více a více mezi dětmi a mládeží, ohrožují nejmladší věkové skupiny.

K úspěšnému boji proti negativním jevům a tím i kriminalitě využijeme dvě základní strategie - preventivní a represivní. Oba tyto přístupy jsou specifické, pro úspěšný boj s kriminalitou je však nezbytné, aby se navzájem doplňovaly, tvořily jeden vyvážený celek. Pouze při dodržení těchto podmínek lze docílit kýženého cíle, tedy efektivně proti negativním jevům působit a tím zvyšovat bezpečnost občanů.

a) Prevence

Z preventivních aktivit se zaměříme především na vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, sociální práci a účinně cílenou osvětu. Aktivní trávení volného času je totiž dosud stále ještě podceňovanou oblastí preventivního působení. Na druhou stranu je to právě ta oblast, kterou lze nejlépe a nejúčinněji z pohledu komunální politiky ovlivňovat a vytvářet podmínky pro aktivní a tím i účelné trávení volného času. 

V současné době jsou, dle možnosti rozpočtu města, podporovány především zájmové organizace (sportovní, kulturní či jiné), založené na trvalém členství. Podceňována je však oblast péče o nikde neorganizovanou mládež, která je právě z pohledu kriminality a jiných sociálně patologických jevů nejvíce ohroženou a rizikovou skupinou. Z tohoto důvodu se zaměříme zejména na podporu aktivit cílených na neorganizovanou mládež. Zaměříme se formou grantových veřejných soutěží na podporu různých občanských sdružení a neziskových organizací, které se věnují práci s neorganizovanou mládeží.

Zároveň budeme podporovat šíření projektu "školní hřiště" (otevření školních hřišť široké veřejnosti) uvedeného v Komplexním programu prevence kriminality a jiných sociálně patologických jevů města.

Další z námi preferovaných preventivních přístupů je terénní sociální práce na ulici cíleně zaměřená na ohrožené osoby, rizikové mladé jedince. Z tohoto důvodu se hlásíme k aktivitám Komplexního programu prevence kriminality a jiných sociálně patologických jevů města. Konkrétně se jedná o aktivity "street work" (terénní sociální práce na ulici s ohroženou mládeží) a projekt "Lata" (Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty).

Dalším ze způsobů preventivního působení je osvěta, zvyšování informovanosti občanů o negativních jevech a možnostech jak se jim bránit. Podporujeme tyto aktivity na bázi nenucené nabídky přímo určené občanům našeho města.

Nedílnou součástí úspěšného působení je vzájemná bezproblémová komunikace a spolupráce všech dotčených partnerů, kteří na tomto poli působí. Jedná se především o orgány státní správy, Policii ČR a městskou policii, školská a zdravotnická zařízení, zaměstnavatele, rodinu a ostatní občany města. A právě z pohledu komunální politiky lze vztahy mezi těmito organizacemi a subjekty velmi úspěšně rozvíjet a podporovat. Jsme si vědomi všech těchto možností a budeme se snažit je plně využít.

b) Represe

Vedle preventivně působících aktivit nezapomínáme ani na nutný rozvoj represivních mechanismů ve městě. Je totiž známé, že k úspěšnému boji s negativními jevy je nutné k preventivnímu působení připojit i působení represivní a vytvořit tak jeden vyvážený celek. Prevenci a represi není možné od sebe jednoduše oddělovat, jakékoli represivní působení má i své preventivní dopady, kterých je nezbytné plně využívat.

Z represivně působících mechanismů, které lze na komunální úrovni ovlivnit patří především činnost městské policie, orgánů dohlížejících nad kontrolou městských vyhlášek a institut veřejně prospěšných prací.

U městské policie neusilujeme o překotný nárůst počtu policistů, ale spíše o změny kvalitativní. Za základní kvalitativní změny navrhujeme nekompromisní přístup policistů při jakémkoli přestoupení zákona či vyhlášky města. Podporujeme rozjezd akce "Nulová tolerance". Tento velmi prospěšný projekt města New York je založen na nulové toleranci jakéhokoliv přestoupení zákona ze strany jeho občanů a návštěvníků, zvýšenou důvěru občanů v bezpečnostní složky, zejména poté v městskou policii. Díky této akci se tak město Hradec Králové stane jedním z nejbezpečnějších míst naší republiky, podobně jako New York v USA.

Ke zlepšování činnosti městské policie patří i nekompromisní požadavek na slušné vystupování strážníků a na příkladné plnění jejich povinností.

Budeme podporovat přiměřené zvyšování počtu strážníků, aby mohla být dostatečně zajištěna jejich přítomnost zejména v nejproblémovějších částech města.

Z hlediska efektivnosti vynakládaných prostředků by bylo výhodné sloučit státní a městskou policii. Tuto snahu bychom však podporovali pouze v případě, že by v tomto jednotném sboru byly pevně vyčleněny pořádkové jednotky pro činnosti zajišťované nyní městskou policií a město by mělo zajištěnou možnost podílet se na jejich řízení.

Hlásíme se k většímu využívání institutu veřejně prospěšných prací pro občany našeho města. Veřejné práce již město jako trestní postih využívá, spolupráce se soudem v tomto směru patřila v republice k průkopnickým. Splněním podmínek tohoto institutu pomůže nejenom řešit problémy spojené s kriminalitou, jinými sociálně patologickými jevy, ale povede i ke zvelebení města jako celku.

Pilíř 7.

Účelná velikost a členění úřadu města odpovídající rozsahu úkolů, které má úřad pro občany zajišťovat a spravovat na přelomu tisíciletí. Jeho chod nesmí být zatěžován zbytečnou byrokracií nebo politikařením ve vedení města.

Při tvorbě struktury úřadu města je v prvé řadě nutné mít na mysli, že ji tvoří dvě různé skupiny osob. Jednou skupinou jsou volení představitelé města, tedy politici zvolení v komunálních volbách, druhou potom úředníci - profesionální pracovníci. Z tohoto důvodu považujeme za základní podmínku vytvořit takovou organizační strukturu úřadu města, která bude zajišťovat bezproblémovou spolupráci mezi oběmi skupinami a současně nebude závislá na výsledku voleb. V praxi by to mělo znamenat, že struktura úřadu vychází z úkolů, které musí úřad plnit a nikoliv z počtu a profesního zaměření politické reprezentace, která v dané době tvoří vedení města. Na druhé straně však musí být struktura utvořena tak, aby se do ní bez problému mohlo zapojit každé nové vedení města. Jedině tak se vyhneme tomu, že po každých volbách bude nově zvolená politická reprezentace reorganizovat úřad města, což považujeme za krajně nevhodné. Každá taková větší změna má totiž především nepříznivý dopad na občany, kteří se musí neustále znovu učit, kde mají vyřizovat své záležitosti a samozřejmě narušuje i fungování úřadu.

Považujeme rovněž za nevhodné, aby po každých volbách nové vedení města provádělo výměnu pracovníků. Pracovníci úřadu musí být vyspělí profesionálové bez závislosti na výsledcích voleb. Provádět výměnu pracovníka lze jen tehdy, nemá-li dostatek odborných nebo osobních schopností pro výkon své funkce.

Pro splnění těchto podmínek je především nutné upravit současnou strukturu útvarů. Není žádoucí, aby například správu městského majetku vykonávalo několik odborů jenom proto, že jednou se jedná o celé domy, jindy o byty a zase jindy o nebytové prostory. Takovéto členění je jednak naprosto nepřehledné pro občana a neumožňuje zajistit efektivní nakládání s majetkem. Rovněž je nutné podobně uspořádat vyměřování místních poplatků atd.

Dále navrhujeme soustředit odbory do úseků a to tak, aby v každém úseku byly ty odbory, mezi kterými musí vzhledem k jejich činnosti probíhat těsná spolupráce nebo jejichž činnost na sebe logicky navazuje. Současně je ale také třeba dbát na to, aby nedošlo k příliš velké kumulaci pravomocí. Občan by se tak totiž mohl stát "rukojmím" úředníka. V čele těchto úseků by na rozdíl od současné praxe nestáli náměstci primátora, ale profesionální pracovníci. Toto řešení má řadu výhod. Především se nemění uspořádání odborů do úseku podle profesního zaměření příslušných politiků. Ti se pak nebudou muset zabývat běžnými "provozními" záležitostmi, ale budou mít možnost věnovat se koncepčním otázkám při řízení města, což jistě mnohem víc odpovídá jejich úloze. Konečně takové uspořádání bude lépe odpovídat zákonu o obcích.

Přímými partnery voleného vedení města pak nebudou jednotliví vedoucí odborů nebo dokonce referenti, ale vedoucí úseků, kteří budou odpovídat za přenos úkolů na jednotlivé odbory a zpětně za jejich splnění. Členění úřadu asi do pěti úseků zajišťuje efektivní komunikaci mezi politickou reprezentací a úředníky. Na druhou stranu to politikovi umožní, aby odpovídal za různé oblasti bez toho, že by se příslušné odbory musely spojit do jednoho úseku.

Takto pojatá organizační struktura neurčuje sestavu voleného vedení města, tedy primátora a jeho náměstků. V tomto směru preferujeme vytvoření tvůrčího a dynamického týmu, který nebude narušován politikařením, s vhodným postavením rady města tak, aby nebyla duplicitním projednávacím článkem. Za vhodné považujeme dvě mezní varianty:

1. Jedenáctičlennou radu s primátorem a jedním náměstkem, když tito dva by byli plně uvolněni ze svého zaměstnání pro výkon funkce. Další členové rady by pak odpovídali za přesně stanovené oblasti a byli by předsedy příslušných odborných komisí.

2. Pětičlenná rada tvořená primátorem a čtyřmi náměstky s tím, že všichni by byli pro výkon funkce uvolněni. 

Další podmínkou, aby úřad města dobře plnil své úkoly, je vedle organizačního uspořádání jeho velikost. Počet úředníků musí na jedné straně zajistit pružné plnění úkolů, na druhé straně však nesmí občany zatěžovat zbytečnou byrokracií. Srovnání Hradce Králové s městy odpovídající velikosti dokazuje, že hradecký úřad města patří v tomto směru co do počtu zaměstnanců k nejmenším. Tento trend považujeme za nutné udržet a počet pracovníků přizpůsobovat pouze změnám nebo nárůstu úkolů a pravomocí, které budou městu svěřovány.

K dobrému plnění úkolů patří i prostředí, v kterém lidé pracují a vybavení, které mají k dispozici. Tyto podmínky musí odpovídat skutečnosti, že se nacházíme na prahu třetího tisíciletí. Protože úřad města v prvé řadě slouží občanům, musí se nacházet v místě, které je snadno dostupné městskou hromadnou dopravou a je přístupné i pro immobilní osoby. Považujeme za neúnosné, že město významu Hradce Králové nemá vlastní radnici. Proto navrhujeme v prvé řadě pokračovat v jednání s policií o převedení části budovy na Ulrichově náměstí, v které nyní úřad sídlí, do vlastnictví města nebo jednat s armádou o možnosti získat od ní pro město vhodný objekt pro umístění úřadu města. Jedním z nich by mohly být např. Žižkova kasárna. Pokud by se tyto možnosti ukázaly jako neschůdné navrhujeme, aby město vyčlenilo pozemek pro stavu nové radnice a určilo termín zahájení stavby. Takové rozhodnutí by umožnilo s dostatečným předstihem shromáždit potřebné finanční prostředky pro tuto investici. Touto cestou chceme vytvořit prostředí, v kterém se bude občan cítit při vyřizování svých záležitostí na úřadu města příjemně.

Pilíř 8.

Podpora kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit ve městě případnou účastí na jejich organizaci či financování.

Více než 10 % rozpočtu svědčí o pochopení důležitosti této oblasti pro plnohodnotný život občanů města. Budeme trvat na zachování této přiměřené výše finančních prostředků za současného sledování účelného hospodaření s nimi. Významné kulturní akce (divadlo ER, Jazz) naše město zviditelňují ve světě a tak může i kultura přispívat k přílivu investorů do města, byť přímou vazbu pro vyhodnocování nikdy nenalezneme.

Kultura a sport vznikly jako přirozená potřeba lidí se bavit a přitom odpočívat. Proto budeme i nadále podporovat kulturní a sportovní podhoubí, menšinové žánry, zájmovou činnost, amatérskou scénu a další nekomerční aktivity. Budeme podporovat, aby Filmcentrum, které provozuje městská kina, hospodařilo bez příspěvků města na svoji provozní činnost.

Do této oblasti patří i péče o památky, jako hmotné připomínky našich předchůdců a dávných dějů, ale i péče o možnost se vzdělat a poučit a proto budeme mít na zřeteli i rozvoj knihoven, osvětové činnosti vysokých i středních škol, která jde nad jejich rámec a může sloužit všem občanům města.

Při podpoře sportu budeme rozlišovat mezi sportem profesionálním a amatérským. Pro život občanů města i pro reprezentaci Hradce Králové je jistě potřebné, aby ve městě působily vrcholové sportovní oddíly. Jejich podporu však nevidíme v přímé finanční pomoci, ale např. v bezplatném užívání městských sportovních zařízení, úlev při placení poplatku ze vstupného apod. Výjimku tvoří pomoc při nutných investicích do objektů těchto oddílů, na které může město přispívat i finančně z fondu, který si za tím účelem vytvoří.

Naopak podporujeme poskytování finančních příspěvků zájmovým sportovním sdružením, které umožňují především občanům uspokojovat své koníčky a trávit smysluplně volný čas. Proto chceme pokračovat v uplatňování pravidel, které přijalo na podporu sportu současné zastupitelstvo.

Pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti budeme podporovat možnost využívání školních hřišť, údržbu a budování sportovních plácků, streetballových košů a také vytvoření areálu pro skateboard.

E-mail pro připomínky, náměty a dotazy: p_rytir@ortex.cz

Optimalizováno pro Netscape Communicator 4.7

Hostitelská stránka (ORTEX, spol. s r.o. Hradec Králové)