Pozvánky, akce

Další schůzka HDK bude v pondělí 29.03.2010 od 1800 v salonku restaurace DANUP. Na programu komunální problémy v Hradci Králové a opatrná příprava na komunální volby 2010.

Schůzka HDK 22.02.2010. Na programu: zprávy z výborů a komisí: VpÚPaRM (dálniční sjezd, Kukleny & podjezd, IPRM Bavlna?, revitalizace Benešovy tř.), KV (investice do ZS?, projekt zateplení škol !!!, problém komunikace se SNHK o "létajícím plechu" v Gagarinově ulici), SK (předávání sportovišť do majetku města, pozdní žádosti o granty), KSaZ (azylové domy, slabá péče SNHK za vratku nájemného). Příprava na jednání ZMHK: nesouhlas s limity pro "zakázky/navýšení z ruky" pro funkcionáře MMHK, HDK bude proti prodeji bytů právnickým osobám, opakované problémy s kvalitou podkladů pro ZMHK. P. Rytíř a Z. Fink informovali o předvolebním vyjednávání na komunální volby 2010. Základní vyjednávací stanovisko: HDK půjde do voleb zase pod svým jménem.

Schůzka HDK 25.01.2010. Na programu zejména problém "Plachta" (schůzku navštívila i nám. primátora Ing. Finfrlová), navrhnout 50m ochranné pásmo přímo do ÚP; nedoporučeno vyhovět žádosti ECE o změnu projektu. Informace z výborů: otázka, proč město hledá investora pro Vrbenského kasárna (městské subjekty "neměly" zájem). Inspirace "otevřeným úřadem (výběrová řízení) Semily. Stručné info z nezávazných jednání před komunálními volbami.

2009

Schůzka HDK 14.12.2009. Na programu hlavně rozpočet města na rok 2010. Navržené příjmy 2,28 mld. Kč (daňové příjmy 1,24 mld. Kč - pokles 8% proti 2009, nedaňové 168 mil. Kč, kapitálové 422 mil. Kč, transfery 461 mil. Kč); navržené výdaje 2,48 mld. Kč (běžné 1,86 mld. Kč, kapitálové 618 mil. Kč - IPRM 158 mil. Kč); schodek 198 mil. Kč (158 mil. Kč úvěry, 40 mil. Kč volné prostředky minulých let). Klub má dílčí připomínky a otázky (např. nárust prostředků v kanceláři primátora, chybějící prostředky na organizaci dvojích voleb v roce 2010, ...). Zprávy z výborů finančního (rozpočet), územní plánování (IPRM upozornění na hrozící problémy, příprava na soutěž na územní plán, nové obchodní centrum severně od Plačic?, samostatné jednání o "Bláhovce"), kontrolní výboru. Budeme interpelovat "stav IPRM" a kompetentnost odpovědných pracovníků za jeho průběh. Na závěr pár slov o volebním roce 2010. Všem čtenářům příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2010.

Schůzka HDK 23.11.2009. Na programu informace z RMHK (výborů a komisí) a program úterního Zastupitelstva. Souhlas HDK: ponechat výši poplatků za svoz odpadu, rutinní úprava rozpočtu, výstava "Gočár - nerealizované vize", dílčí změny Letní koupaliště, projektová dokumentace sportovišť TJ Slávia a Farářství (bývalá RH), snižujícími se příspěvky na TC a HK, zvýšení dotace na lední hokej (pouze na DPH) aj. Návrhy HDK: úprava koeficientu daně z nemovitostí (nová struktura tak, aby celkový výběr daně po celostátním zvýšení zůstal stejný jako pro rok 2009), znovu prověřit některé změny ÚP, navržené k zamítnutí pouze z důvodu nesouladu s ÚP (RD kde "nic nevyžadují"), prověřit schopnost splnit IPRM (vhodnost akcí, ohrožení peněz z EU a personální odpovědnost), trvat na výsledku VŘ na budovu Obchodní akademie. HDK chválí: regeneraci městské památkové zóny (včetně přístupu odboru města). Informace o generelu sportovišť a debata o jejich dalším rozvoji ("Bavlna" i pro okolní školy). A pár vzpomínek na Listopad 1989 a jeho výročí.
Schůzka HDK 26.10.2009. Na programu komunální problémy v Hradci Králové, zprávy z výborů a komisí (kontrolní: VŘ na projekt zateplení škol), pomník F. Ulricha.

Schůzka HDK ve svátečním pondělí 28.09.2009. Pár slov o komunálních problémech v Hradci Králové a uvolněná debata o návštěvě papeže, světové finanční krizi a vzestupu Číny. Moc se nás nesešlo.
Schůzka HDK 31.08.2009. Informace o plnění a výhledu rozpočtu města. V příštím roce se zřejmě budou realizovat pouze akce z IPRM. Informace o jednání s dalšími stranami a o předčasných volbách.
Schůzka HDK 27.07.2009. Informace z výborů a komisí, program následující RMHK. Informace o jednáních SOS k předčasným volbám do PS PČR (tedy spíše jejich nekonání).
Schůzka HDK 22.06.2009. J.Štěchovský seznámil s projektem tělocvičny na Pouchově. Informace o předvolebních jednáních SOS s VV a SZ, ne s TOP 09 (P.Rytíř). Informace kontrolního výboru (A.Urban, J.Duchoň): petice 100 občanů k "prodeji bytů", upozornění na pochybení (?) s vyvěšením nabídky a rozdíly ve znaleckých posudcích. K zítřejšímu zastupitelstvu (A.Urban, Z.Fink, V.Špringer, D.Dršatová z VpÚPaRM a další): smlouva "Malšovický stadion" - doporučeno k podpisu (A.Urban); slabá příprava akcí IPRM, pochybnost o slibovaných dotacích EU; koupě akcií od HC Moeller - zastupitelé nebyli zavázáni k jednotnému hlasování; prodej budov bývalé SEŠ (důraz na využití pro školu / výuku) a Polikliniky 3 (doporučeno požadovat 70 mil. Kč), upozornění na ztrátový provoz LS a.s. Informace ze SK: nesplněné sliby autorů záměru nové haly v Kuklenách - nesplněné podmínky pro krajský grant, nutno trvat na tom, že prostředky města měly pouze doplnit jinde získané prostředky; přístup k areálu DTJ - doporučeno pokračovat v jednání s majiteli pozemků; doporučen výkup pozemků od ÚpZSvVM pod kurty v Malšovicích - pochybení MěNV při stěhování tenistů kvůli výstavbě plaveckého bazénu (J.Pavlíček, P.Rytíř).
Schůzka HDK 25.05.2009. Projednány otázky pro RMHK a ZMHK 26.05.: navrhnout snížení daně z nemovitostí od r. 2010 z trojnásobku na dvojnásobek původní výše (to byl ostatně první návrh zástupců HDK ve finančním výboru); v souvislosti se stížnostmi konstatována nekoncepčnost práce Správy nemovitostí (mj. "městské" domy vypadají vesměs hůře než "privatizované"); dotace na akci "Benešova" bude asi 180 mil. Kč namísto očekávaných a "slibovaných" 600 mil. Kč (selhání H&H); koupě podílu v HC LEV hokej od HC Moeller (sloučení kvůli snadnějšímu prodeji strategickému partnerovi) - doporučeno počkat, až se "prodá" fotbal strategickému partnerovi (stejné argumenty před časem); revitalizace Velkého náměstí - doporučení vybrat návrh arch. Krejčíka; problémy na dětských hřištích - doplnit do vyhlášky zákaz požívání alkoholu na nich; informaci o smluvních vztazích s ECE (Všesportovní stadion Malšovice). Na web HDK postupně umístit návrhy a hlasování zastupitelů HDK v klíčových (kontroverzích) rozhodnutích Zastupitelstva.
Předseda SOS P.Rytíř znovu požádal o osobní kampaň na podporu KL 22 (Starostové a nezávislí - Vaše ALTERNATIVA), na ní pak členů SOS. Konzultovány možnosti účasti SOS v předčasných volbách do PS PČR.
Schůzka HDK 27.04.2009. Nejprve nám arch. Krejčík představil projekt revitalizace Velkého náměstí (včetně vizualizace). Informace o soutěži.
Projednali jsme informace z výborů (VÚzP mj. doporučil předvedenou variantu Velkého náměstí; návrh dopisu KÚ ve věci logistického centra (Vlčkovice); Cyklokonference 29.6.; petice AMOSu (obnova ZŠ Jih) HDK tento názor nesdílí. Zítřejší zasedání ZMHK: závěrečný účet (tradičně nevyčerpány kapitálové výdaje); ztráta "islandských fondů" (předtím ovšem vynášely); souhlas s vytvořením rezervy pro případ nižších rozpočtových příjmů (pokles daňových výnosů); refundace "chybějících" tržeb za místa pro invalidy ATOLu; nakládání s majetkem města; IPRM - smlouva s NUTS II (HDK má výhrady k celkovému objemu prostředků a k některým akcím, budeme žádat detailnější informace o pravidlech projektů resp. financování z grantů EU; nespokojenost s množstvím a závažností materiálů předávaných Zastupitelstvu "na stůl". Znova projednávána pravidla pro slevy při poslední vlně privatizace městských bytů. HDK upřednostňuje svůj poslední návrh slevy 50% (naposledy pro něj hlasovalo pouze 6 zastupitelů), nebude-li pro něj podpora, HDK je ochotna ještě "o něco" ustoupit, bude-li to návrh podporovaný všemi členy koaličních stran.
P.Rytíř informoval o podpoře SOS volební straně Starostové a nezávislí - Vaše ALTERNATIVA. Kandidátka má číslo 22. Zájemci o účast v okrskových volebních komisích se mohou přihlásit u volebního zmocněnce - formulář zde (nejlépe za více okrsků najdenou).
Schůzka HDK 30.03.2009. Nejprve informace o účasti SOS ve volbách do Evropského parlamentu (předseda SOS požádal HDK o podporu ALTERNATIVY, se kterou spolupracuje SOS). Další program: informace z výborů (kontrolní - ATOL a parkování invalidů, finanční - rozpočty kulturních zařízení - doporučení jednat o inflačních doložkách a větších příspěvcích krajského úřadu, územní plánování - mezinárodní soutěž na územní plán města). Příprava na zítřejší jednání zastupitelstva: materiál B.Hermana k letnímu koupališti (trochu pozdě), akce IPRM ve dvou etapách, nakládání s nemovitým majetkem, pravidla prodeje "posledních" městských bytů (HDK bude nejprve navrhovat cenu cca 50% odhadu), změny územního plánu. Na závěr debata o neodpovědnosti politiků "kolem" vyslovení nedůvěry vládě.
Schůzka HDK 23.02.2009. Na programu informace z Kontrolního výboru (stání pro invalidy, sokolovna Pouchov), příprava na zítřejší schůzi ZMHK. Navštívila nás Lenka Trkalová, zástupce petice "proti systému parkování" s informací o petici, údajných nesrovnalostech výběrových řízení na PDK / ISP a s náměty na levné/bezplatné parkování a zlevnění MHD (to má HDK dlouhodobě v programu; naši zastupitelé hlasovali proti smlouvě s ATOLem). Referendum "Březhrad": B. nemá 1000 obyvatel (nálezy soudů nejednoznačné - odmítnutí by chtělo soudní přezkum). Úskalí smlouvy s ECE (fotbalový stadion). Průmyslová zóna Sever, projekt golfového hřiště - lépe pozemek prodat. Informace J. Brzického o Novohradecké činoherní scéně. Info o jednání SOS před volbami do EP příště.
Schůzka HDK 26.01.2009. Příprava na ZMHK, návštěva p. Vávry (ECE), informace o pohledu ECE. Pánové Chmelík a Rusek představili projekt rekonstrukce Bílé věže. Debata o pronájmu "městského osvětlení" a o městských výročních cenách.

2008

Schůzka HDK 15.12.2008. Na programu příprava na ZMHK.
Schůzka HDK 24.11.2008. Na programu příprava na ZMHK, zprávy z komisí a výborů.
Schůzka HDK 20.10.2008. Na programu: opět změna územního plánu v Březhradě "Thyssen" (zástupci doplnili některé informace o stavbě a jejím provozu - názor HDK nezměněn), informace z komisí (SK: přístavba haly Třebeš, Věkoše,...), a také první hodnocení výsledků krajských a senátních voleb.
Schůzka HDK 29.09.2008. Na programu: změna územního plánu v Březhradě "Thyssen" (reflektovali jsme, že firmě bylo místo nabídnuto městem a Czechinvestem - doporučení schválit nebo uplatnit referendum), hala Třebeš (návrh na dostavbu, ?proč nebyla postavena podle původního záměru?), Regina (změna pravidel), "lodí z HK do Kuksu (také účast KÚ), nová podoba nám. 28. října, výsledek hospodaření za I. pol. 2008 (informace od MF ČR o "nenaplňování příjmů obcí). Čekání na krajský volební výsledek bude 18.10. v salonku restaurace Na Hradě od 16.00.
Schůzka HDK 15.09.2008. Na programu jediný bod jednání ZMHK 16.9. (IPRM). P.Rytíř a bratři Kubátové informovali o volebních materiálech VpK (část rozdána členům HDK) a průběhu volební kampaně do krajských voleb. Zástupci firmy ThyssenKrupp Ferrosta představili projekt logistického centra v Březhradě a návrh na odpovídající změnu Územního plánu a také zodpověděli otázky členů HDK ("historie" jejich zájmu o tuto lokalitu, charakter služeb, dopravní zatížení okolí a podíl železniční a kamionové dopravy a jejich vývoj, zatížení okolí hlukem, komunikace s místní obyvateli).
Schůzka HDK 28.07.2008. Na programu některé body jednání ZMHK 29.7., hala v Třebši, "Letní koupaliště" a "Všesportovní stadion Malšovice", měření rychlosti MP. Info o přípravě krajských voleb 2008.
19.06.2008 Labe v HK u Nového mostu. Členové a příznivci HDK tvořili velkou část posádky dračí lodě koalice Volba pro kraj (VPM + SOS) proti ODS. V posádce byli Kubátovi, Marečkovi, Z.Fink, I.Tomáš, P.Rytíř, A.Urban. Dosažené časy ODS 56,98 sec., Volba pro kraj 57,31. Trochu více i s fotkami najdete na webu SOS.
Schůzka HDK 16.06.2008. Projednali jsme zejména body jednání ZMHK 17.6. A také stav příprav koalice pro podzimní krajské volby, nominace členů HDK za SOS.
Schůzka HDK 26.05.2008. Projednávali jsme zejména body jednání ZMHK 27.5. (upřesnění návrhu HDK na "vpustění" nájemníků do privatizace některých domů, hala Třebeš, A také stav příprav koalice VpK (VPM a SOS, s podporou US-DEU) v podzimních krajských volbách, nominace členů HDK za SOS a rozdělení prací na volební kampani. K dispozici budou také informace z celostátní konference SOS 5.-6.4.2008 v Pardubicích a ze setkání k deseti letům SOS tamtéž.
Schůzka HDK 28.04.2007. Informace o projednávání našeho stanoviska k privatizaci (bytových) domů, návrhu na změnu daně z nemovitostí a informace ze sportovní komise (hala Třebeš, zrušené VŘ) a kulturní (Foglarova ulička).
Mimořádná schůzka HDK 14.04.2008. Připravili jsme návrh výčtů (bytových) domů, které by město nemělo privatizovat. Pan Vávra (ECE) představil firmu a jí budovaná centra a něco o nabídce ECE na prostor "Všesportovní stadion - Slávia". Stručná informace o nominacích SOS v koalici s VPM (krajské volby 2008).
Schůzka HDK 11.03.2008. Připravili jsme stanovisko HDK k privatizaci zbývajících bytů ve vlastnictví města: návrh HDK počítá s možností účasti stávajících nájemníků (všech v domě) na privatizaci domů za tržní ceny a s možností "dorovnat" nabídkové ceny v soutěži o prodej nebytových prostor pro majitele bytů (všech) případně pro stávajícího nájemce a s tím, že omezený počet "městotvorných" domů zůstane v majetku města.
Schůzka HDK 25.02.2008. Nejprve jsme minutou ticha uctili památku Josefa Volejníka z Chaloupek, který za HDK kandidoval v komunálních volbách 1994, 1998, 2002 i 2006. Projednávali jsme stanoviska HDK k bodům programu Zastupitelstva města 26.02. HDK formuloval stanovisko k privatizaci městských bytů. Doporučeno nabídnout vybrané bytové domy nejprve nájemníkům. V případě domů s nebytovými prostorami nejprve nájemníkům (majitelům bytů) a současným nájemcům. Mezi členy HDK jsme hledali budoucí kandidáty do krajských voleb za koalici SOS + VPM (VpK).
02.02.2008 tvořili členové HDK jádro družstva SOS v dvojutkání SOS vs. US-DEU ve fotbálku a volejbale. Více najdete na krajské stránce SOS zde .
První schůzka HDK v novém roce byla 28.01.2008. Hostem byl náměstek primátora Ing. J.Malíř. Projednávali jsme program lednového Zastupitelstva, více jsme mluvili o koupi parkovacích míst v bývalém objektu PMV (s Ing.Malířem), hledali jsme názor na výši daně z nemovitosti a na poplatky za svoz a likvidaci odpadů. Návrh (k poplatkům) projedná v Komisi Ing. J.Pirner. Navíc informace z jednání o pokračování koalice z minulých krajských voleb i ve volbách 2008. Informace o připravované krajské a celostátní (volební) konferenci SOS a vzpomínkovém setkání 5. a 6.4.2008 v Pardubicích (10 let SOS).

2007

Poslední schůzka HDK v roce 2007 byla 17.12.2007, projednávali jsme "městské problémy", více jsme mluvili o optimalizaci ZŠ a ZUŠ a hale v Třebši, příprava na jednání ZMHK. Navíc informace o celostátních přípravách SOS na krajské volby 2008. Informace o utkání s US-DEU ve fotbálku a volejbale.
Schůzka HDK 26.11.2007 - příprava na jednání ZMHK, návštěva představitele ZŠ SION, informace z výborů a komisí. Aktuální informace z "předkoaličních" jednání ke krajským volbám 2008.
Schůzka HDK 29.10.2007 - příprava na jednání ZMHK, návštěva představitelů o.p.s. Foglarova ulička, situace ZUŠ v rámci optimalizace ZŠ, informace z výborů a komisí. Aktuální informace z "předkoaličních" jednání ke krajským volbám 2008.
Schůzka se zastupiteli HDK 15.10.2007 - stanovisko k privatizaci "zbývajících" městských bytů.
Schůzka HDK 24.09.2007 - příprava na jednání ZMHK.
P.Kubát a P.Rytíř svolali na 17.09.2007 schůzku k přípravě stanoviska SOS pro pokročilá koaliční jednání a k přípravě volební kampaně pro volby do Zastupitelstva kraje v roce 2008.
Schůzka HDK 27.08.2007 - ti, kteří nebyli na dovolené si vyměnili aktuální informace. Nejvíc času bylo věnováno zařazení akcí do kalendáře REGINA.
Schůzka HDK 30.07.2007 - ti, kteří nebyli na dovolené si vyměnili aktuální informace.
Schůzka HDK 25.06.2007 - materiály pro ZMHK 26.06., informace z RMHK a informace z výborů a komisí (rozpočet města, dopravní terminál). Navíc informace o přípravě krajských (senátních) voleb 2008.
18.06.2007 schůzka k přípravě stanoviska SOS pro koaliční jednání a k přípravě volební kampaně pro volby do Zastupitelstva kraje v roce 2008.
Schůzka HDK 28.05.2007 - materiály pro ZMHK 29.05. (privatizace bytů, školka Kyjovská, křižovatka Koruna), informace z RMHK a informace z výborů a komisí, debata o vztazích KÚ vs. MMHK (Domov důchodců HK).
Schůzka HDK 23.04.2007 (materiály pro ZMHK 24.04., informace z RMHK a informace z výborů a komisí, debata o dalších komunálních tématech.
Schůzka HDK 26.03.2007 (materiály pro ZMHK 28.03., informace z RMHK a informace z výborů a komisí) - např. financování sportu a hokeje zvlášť, hala v Třebši (a tělocvična TJ Sokol Pouchov), "letecké muzeum". A informace ze schůzky 12.03.
V pondělí 12.03.2007 jsme vedli první debatu o účasti SOS resp. HDK v krajských volbách 2008 (obhajoba mandátu Petra Kubáta) a trochu i o volbách do Senátu PČR (o kandidatuře PhDr. Juračky za SOS v obvodě 63 - Přerovsko).
Vlajka pro Tibet10. března jsme podpořili akci Vlajka pro Tibet.
Schůzka HDK 19.02.2007 (materiály pro ZMHK 27.02., informace z RMHK a z prvních schůzek výborů a komisí, tělocvična Sokola Pouchov, hokej v HK, ...).
Schůzka HDK 29.01.2007 (stanovisko HDK k návrhu Programového prohlášení koalice ODS-VPM-HDK, materiály pro ZMHK 30.01., informace z RMHK a informace o nominacích do výborů a jmenování členů komisí RMHK).

2006

Schůzka HDK 18.12.2006 (výjimečně U Septima), debata o povolební situaci, nominacích, fungování ZMHK a RMHK a také pár slov o "Foglarově uličce".
Schůzka HDK 27.11.2006 projednány výsledky první schůze Zastupitelstva a Rady, přípravu na druhou schůzi Zastupitelstva (28.11.).
Schůzka HDK 31.10.2006, projednali jsme návrh koaliční smlouvy ODS-VPM-HDK a programové zásady koalice ODS-VPM-HDK, nominace HDK do výborů a komisí a postřehy z volební kampaně.

21.10.2006 jsme společně sledovali postupné nabíhání volebních výsledků a následně oslavili mírné zlepšení oproti minulým komunálním volbám.

Schůzka HDK 17.10.2006 byla věnována posledním hodinám volební kampaně.
Schůzka HDK 3.10.2006 probráno vše co souvisí s aktuálním průběhem kampaně (místa a složení skupinek pro kontaktní kampaň - skládačky, baterčičky, dráčci), uzávěrka obsahu volebních novin.
20.09.2006 v Country clubu Lucie bylo setkání kandidátů HDK a jimi uvedených hostů.
Schůzka HDK 14.9.2006, projednali a odsouhlasili jsme poslední úpravy volebního programu HDK a operativu volební kampaně.
Akce PENÍZE TAM, KDE JE JICH TŘEBA - 09.09.2006 Satchmo jazz club, HDK organizuje poskytnutí daru 10.000 Kč z prostředků na volební kampaň Sdružení přátel zrakově postižených dětí v Hradci Králové. Ke stejnému daru pozváni zástupci ODS a VPM.
Schůzka HDK 24.8.2006 - projednáno vše co souvisí s volebním programem a přípravou kampaně HDK pro komunální volby 2006, informace o účasti SOS v dalších městech a o senátní kampani Soni Paukrtové.
Schůzka HDK 10.8.2006 - projednány podklady pro čistopis kandidátní listiny HDK pro komunální volby 2006, pro podrobný volební program a organizace kampaně.
Schůzka HDK 3.8.2006 byla zahájena přednáškou politologa a následnou debatou k ní. Dalším bodem bylo doplnění kandidátní listiny poté, co od spolupráce odstoupili kandidáti. Potom jsme debatovali o klíčových tématech volebního programu a volební kampaně (a garantech za ně), rozebírali minulé volební výsledky po okrscích, připomněli nominace do okrskových komisí (HDK má právo na nominaci do všech 99 okrsků) a způsob vedení osobní kampaně všemi kandidáty.
Schůzka HDK 18.7.2006 byla věnována> základnímu pořadí na kandidátní listině, rozdání / vyplnění prohlášení kandidáta a informaci o fotografování kandidátů (Foto PORST v Čelakovského ul., zajištěno, nahlásit jméno a HDK), určení volebního zmocněnce (Ing. Petr Kubát) a náhradníka zmocněnce (Josef Duchoň), informacím o finančních prostředcích na kampaň a o možnosti sponzorských darů (odečitatelná položka). Hlavní důraz v kampani bude na osobní kampaň kandidátů. Hledat členy do okrskových volebních komisí za HDK Do 20.09.2006 musí nahlásit zmocněnec na MMHK, do 29.9. budou svoláni k proškolení a složení slibu). Určeny pracovní skupiny:

 • Jednání s potencionálními partnery o umístění jejich členů na kandidátní listinu HDK: Z.Fink, J.Pavlíček, P.Rytíř, V.Springer
 • Rozpočet a řízení kampaně: A.Gregar, Z.Fink, P.Kubát, J.Pavlíček, P.Rytíř, V.Springer
 • Volební program, etický kodex kandidáta/zastupitele: J.Dürrer, A.Gregar, J.Pavlíček, P.Rytíř.

 • Na volebním webu SOS, hlavně v odkazu "harmonogram" najdete podrobnější informace o komunálních volbách 2006.
  Schůzka HDK 22.6.2006 byla věnována informacím o možnostech spolupráce s dalšími politickými stranami a královéhradeckými osobnostmi, sestavením orientačního pořadí kandidátů HDK a přípravě na podáním kandidátní listiny HDK pro komunální volby 2006. Volebním zmocněncem bude Ing. Petr Kubát (krajský zastupitel koalice VpK za SOS). Sestavením kandidátní listiny HDK pověřena skupina ve složení: Z.Fink, A.Urban, J.Sova, P.Rytíř a J.Pavlíček.
  Schůzka HDK 18.5.2006 byla věnována zhodnocení úspěšnosti volebního programu 2002 a zásadám volebního programu 2006 a také trochu volební kampani a novým tvářím na kandidátce HDK.
  Schůzka HDK 27.4.2006, rozhodnuto o samostatné kandidatuře Hradeckého demokratického klubu (Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů). Dohodnut základní harmnonogram, prvky a rámcové náklady volební kampaně. P.Rytíř informoval o situaci SOS, Petr Kubát o stanoviscích krajských zastupitelů EDVPMSOS.
  Schůzka HDK 20.4.2006, vzhledem k termínové kolizi se slavnostní schůzí ZMHK k osmdesátinám pana Pilaře bude schůzka pokračovat 27.4. Na programu: informace z komise ŽP, informace MUDr. Zídkové o stacionáři, první pohled na plnění volebního programu HDK 2002. P.Rytíř: zprávy z konference SOS 8.-9.4. v Liberci a o politických jednáních v HK.
  Schůzka HDK 16.3.2006, na programu zprávy z RMHK, ZMHK, komisí a výborů, rozhodnutí o samostatné účasti HDK (SOS+NK) v komunálních volbách 2006. Rekapitulace jak jsme splnili volební program z roku 2002, harmonogram, kandidáti, partneři. Domácí úkol pro členy zastupitelstva, výborů a komisí: připravit zprávy (voličům) o tom, co HDK resp. oni osobně podpořili a co nepodpořili v končícím volebním období.
  Schůzka HDK 16.2.2006, na programu zprávy z RMHK, ZMHK, komisí a výborů, diskuze o záměru na letní plavecký areál u Orlice, návštěva J.Malíře a J.Doskočila (VPM).
  Schůzka HDK 12.1.2006, na programu zprávy z RMHK, ZMHK a mj. odpadové hospodářství (spalovna, svoz).

  2005

  17.12.2005 se v tělocvičně GJKT sešli účastníci fotbalového turnaje pravostředových stran (pořadatel US-DEU), členové HDK-SOS nastoupili v družstvu SOS-HDK. VPM, ED, ODA nakonec nesestavili družstva. Utkání US-DEU vs. SOS-HDK skončilo 5:5. Rozbor utkání následoval v restauraci DANUP. Více najdete na krajském webu SOS zde (i foto).
  Schůzka HDK 08.12.2005, na programu zprávy z RMHK, ZMHK, komisí a výborů, pár otázek zodpověděl i krajský zastupitel Ing. Petr Kubát. Diskuze o situace kolem hrozící výstavbě spalovny v Opatovicích, situaci královéhradeckých cyklostezek a nevyhovujících parametrech připravované sportovní haly v Třebši, podpoře sportu v HK obecně a o nebezpečí snadného utrácení veřejných peněz.
  12.11.2005 se uskutečnila krajská konference SOS. Zápis najdete zde..
  Schůzka HDK 10.11.2005, na programu kromě zpráv z RMHK, ZMHK, ještě debata o víceúčelové hale v Třebši, stále zamítavé stanovisko ke spalovně v Opatovicích a příprava večera Auto nejen pro "vlastní" děti (24.11. 1900 Country club Lucie, vstupné 500 Kč bylo použito k financování nového mikrobusu pro děti Dětského domova Nechanice) - členům HKD-SOS a jejich hostům prodáno 74 vstupenek.
  Schůzka HDK 20.10.2005, na programu zprávy z RMHK, ZMHK a setkání RMHK s předsedy komisí, informace o jednáních SOS.
  Schůzky HDK 21.07., 25.08. 22.09.2005 bez zápisu.
  Schůzka HDK 09.06.2005, na programu zprávy z RMHK, ZMHK ("nákup hradeckého fotbalu"), první úvahy o účasti HDK v komunálních volbách 2006.
  Schůzka HDK 19.05.2005, na programu zprávy z RMHK, ZMHK, komisí a výborů.
  Schůzka HDK 14.04.2005, na programu zprávy z RMHK, ZMHK, komisí a výborů. HDK podpoří "vítání občánků", doporučuje i slavnostní předávání OP, diskuze o podpoře sportu (souhlas s koncepcí SK), také informace o stavu jednání s SK HK (fotbal). Informace z celostátní konference SOS.
  Schůzka HDK 17.03.2005, na programu kromě městských problémů také podpora HDK-SOS iniciativě V.Růži k přesunu lokomotivního depa do Hradce Králové, názor na podpora města výstavbě startovacích bytů. HDK-SOS je skeptická k samostatné kandidatuře SOS ve volbách do PS PČR.
  Schůzka HDK 17.02.2005, diskutovali jsme o programu Zastupitelstva (opět hodně času okolo ligového fotbalu). Navštívil nás také Václav Žák, politický komentátor a člen "televizní rady".
  Schůzka HDK 13.01.2005, diskutovali jsme o městských problémech (situace ligového fotbalu), informace z výborů a komisí.

  2004

  Schůzka HDK 09.12.2004. Hlavními body: informace z RMHK a ZMHK, příprava na vyhodnocení dvouleté účasti v koalici na městě, informace o ustavující schůzi krajského zastupitelstva.
  Vláďa Růža zve na country koncert 19.12. od 19.00 v Klicperově divadle.
  Schůzka HDK 23.11.2004. Hlavními body: informace z RMHK a ZMHK, informace z VV SOS, konzultace nominací do výborů a komisí krajského zastupitelstva (rady).
  Schůzka HDK 11.11.2004. Hlavním bodem byla problematika slučování základních škol v Hradci Králové (Zálabí - Lipky).
  Povolební schůzka HDK spolu s dalšími členy koalice ED,VPM,SOS - Volba pro kraj byla 06.11.2004. Tam jsme si užili pěknou starost o konečný výsledek v krajských volbách (nakonec to bylo přesně 5%, ani hlas navíc).
  Schůzka HDK 19.10.2004. Na programu akce "Volby pro kraj" 22.10., 3.22. a koncert 2.11. Královéhradecká problematika.
  Schůzka HDK 07.10.2004 souběžně se schůzkou koaličního výboru ED,VPM,SOS. Předání volebních materiálů pro osobní kampaň (volební pexeso, skládačky, plakáty). Stanovisko k HDK-SOS ke vstupu strategického partnera do VaK HK: "není jasný přínos pro město jako akcionáře, ani pro VaK).
  Schůzka HDK 31.08.2004. Informace o podané kandidátní listině a programových zásadách koalice ED,VPM,SOS - Volba pro kraj. Informační web SOS - zde.
  Schůzka HDK 10.08.2004. Informace z koaličních jednání pro krajské volby, náměty do volebního programu. Jako odbočka debata o "státní maturitě".
  Schůzka HDK 13.07.2004. Dohodnuta jmenovitá nominace HDK na místa, která SOS v rámci koalice VPM+SOS vyhradila pro kandidáty z Hradce Králové, prohlášení kandidáta, příprava kampaně.
  Schůzka HDK 01.07.2004. Na programu informace o přípravě koalice VPM+SOS. Nominace HDK na kandidátní listinu pro podzimní krajské volby (koalice VPM+SOS), příprava kampaně (návrh koaliční smlouvy, prohlášení kandidáta, finance, volební materiály,...).
  Schůzka HDK 17.06.2004. Na programu informace z RMHK a ZMHK, diskuze o "zavírání" škol. Minuta ticha za volební výsledek SOS ve volbách do EP. Přeběžná nominace HDK na kandidátní listinu pro podzimní krajské volby (koalice VPM+SOS).
  Schůzka HDK 20.05.2004. Na programu informace Z.Finka a A.Urbana z RMHK a ZMHK a dalších členů HDK. Předání volebních novin a letáků (skládaček) pro kampaně SOS pro volby do Evropského parlamentu.
  Schůzka HDK 22.04.2004. Na programu informace Z.Finka z Rady města a P.Rytíře o kandidatuře SOS do Evropského parlamentu. Dohodnuta pomoc členů HDK-SOS s kampaní SOS. Více o kandidatuře SOS najdete na www.volby.stranaos.cz (již nefunkční).
  Zde najdete článek ing. Dürrera "Pardubicko - Hradecká aglomerace"
  Schůzka HDK 01.04.2004. Na programu zpráva z výboru pro urbanismus (J.Dürrer). Informace o způsobu vedení kampaně SOS do Evropského parlamentu.
  Schůzka HDK 11.03.2004. Na programu formulace stanoviska klubu HDK-SOS k navrženému "Souboru ekonomických opatření" (materiál pro RM a ZM), stanovisko k návrhu EOP na odkoupení "tepelného hospodářství SNHK" (klub je proti prodeji) a výši úhrad zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru (doporučen průměr podle daňového přiznání - dolní hranice minimální mzda, horní hranice plat primátora). Klub také obdržel informaci z konference SOS (kandidáti do EP - mj. šesté místo Jan Šusta z HK).
  Schůzka HDK 12.02.2004. Na programu standardně zprávy našich členů komisí a výborů a ŘS Strategického plánu města, informace z Rady města, informace samostatné účasti SOS ve volbách do EP a koalici SOS a VPM pro volby do krajského zastupitelstva v roce 2004.
  Schůzka HDK 22.01.2004. Na programu informace o účasti SOS ve volbách do Evropského parlamentu, příprava účasti v koalici pro krajské volby (VPM, dobíhají konzultace s možnými partnery), zprávy našich členů komisí a výborů, informace z Rady města a Zastupitelstva, rozhodnutí o přípravě návrhů klubu v Zastupitelstvu a rozhodnutí o kontrole plnění koaličního prohlášení.

  2003

  Schůzky HDK 9.12.2003 a 22.12. Na programu zprávy našich členů komisí a výborů, informace z Rady města a z přípravy Strategického plánu města, zadáno vyhodnocení plnění koaliční smlouvy a volebního programu HDK v roce 2003.
  Jednadvacátý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu
  Schůzka HDK 18.11.2003. Na programu zprávy našich členů komisí a výborů a náměty na dosažení vyrovnaného rozpočtu města. Návštěva J.Marečka z Týniště n.O.
  Dvacátý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu
  10.11.2003 byla u Zezuláků beseda pro kluby VPM+SOS s L.Hovorkovou (mluvčí krajského úřadu) na téma "Co to vlastně ten krajský úřad je".
  Devatenáctý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu
  Osmnáctý dopis Martina Dvořáka zase z Bagdádu
  Prohlášení k pokusům poslanců PS PČR omezit účast veřejnosti na rozhodování Od Petra Šmída z Nadace Partnerství - program Doprava 21. století mailto: petr.smid@ecn.cz
  Článek ing. E.Tylové k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje HK.
  Sedmnáctý dopis Martina Dvořáka hlavně o dárcovské konferenci v Madridu
  Šestnáctý dopis Martina Dvořáka zase z Bagdádu
  Patnáctý dopis Martina Dvořáka tentokrát z Hradce Králové o Iráku
  07.10.2003 schůzka HDK, na programu byly zprávy našich členů komisí a výborů, informace z Rady města (investiční priority, koncepce bytové výstavby, "proti spalovně v Opatovicích" a další).

  Čtrnáctý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu. Na chvíli se objeví v Česku.
  Třináctý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu
  Dvanáctý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu

  09.09.2003 schůzka HDK, na programu byly zprávy našich členů komisí a výborů, informace z Rady města a informace o přípravách SOS na volby v roce 2004.
  Jedenáctý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu
  Desátý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu
  Devátý dopis Martina Dvořáka z Bagdádu
  Mimořádná zpráva Martina Dvořáka po atentátu na sídlo OSN
  Sedmý dopis Martina Dvořáka sice z Bagdádu, ale hlavně o Basře
  Šestý dopis Martina Dvořáka, tentokrát z Bagdádu
  Pátý dopis Martina Dvořáka z Basry
  Čtvrtý dopis Martina Dvořáka z Basry

  Petr Štěpánek (SOS Praha) Vás zve na stránku Oživení Praha, informující o podezřeních z korupce na pražském magistrátu.
  Třetí dopis Martina Dvořáka z Basry
  Druhý dopis Martina Dvořáka z Basry

  08.07.2003 schůzka HDK. Na programu zprávy z RM, ZM, výborů a komisí (např. výběrové řízení na tajemníka města, zprávy z dozorčích rad SNHK, VaK, HC LEV, z jednání o strategickém plánu města a nákupu notebooků pro zastupitele).
  První dopis Martina Dvořáka z Basry
  25.06.2003 vydali předsedové tří klubů hradeckého zastupitelstva prohlášení (text zde).
  13.-14.6.2003 v referendu o vstupu ČR do EU zvítězilo ANO. SOS volila ANO!
  Volební strany, které mají zastupitele (po komunálních volbách 2002) mohly nominovat členy okrskových volebních komisí (nominovali jsme 8 členů).

  07.06.2003 se v Hradci Králové sešel VV SOS.
  05.06.2003 v DANUPu tisková konference HDK a SOS (zkušenosti z duhové koalice, podpora vstupu ČR do EU).
  03.06.2003 Schůzka HDK. Na programu byly zprávy našich členů komisí a výborů, informace z Rady města - nejvíce času bylo věnováno výstavbě spalovny EOP (HDK i SOS je proti) a rekonstrukci Všesportovního stadionu Malšovice.
  Standa Chýlek Vás pozval na besedu s ministrem Cyrilem Svobodou o vstupu do EU 29.05.2003.
  26.05.2003 Zezulákovi - společná schůzka VPM a HDK (SOS) před jednáním ZM HK.

  23.-25.5.2003 Vláďa Růža důkladně oslavil svou padesátku. Připojili jsme se ke gratulantům.
  Martin Dvořák Vás zve na besedu Respektu na téma "Co se stane, když v referendu řekneme NE" 20.05.2003 (Pozvánka zde.)
  06.05.2003 Schůzka HDK. Na programu zprávy našich členů komisí a výborů, informace z Rady města a zahájení politické debaty na téma: způsob nominování zástupců města do řídících orgánů podniků a cesty ke zvýšení počtu obyvatel Hradce Králové. Informace k referendu.
  28.04.2003 Zezulákovi - společná schůzka VPM a HDK (SOS).
  Standa Chýlek (KDU-ČSL) nás pozval na besedu s prof. Václavem Bělohradským na téma "Křesťanství a modernost" - 24.04.2003 Aula PF UHK - ve spolupráci s Ústavem filosofie a společenských věd UHK.
  Martin Dvořák (VPM) Vás pozval na besedu v rámci "Expedice LEV" (Lidé Evropské Volby) (H. Marvanová, H. Rögnerová, J. Zeleniec, A. Vondra) - divadlo DRAK 22.4.2003.

  12.-13.04.2003 programová konference SOS v Hejnici u Frýdlantu v Čechách. Program: 12.04. - schválení programu strany a informačního letáku ("skládačky"), 13.04. běžná agenda výroční konference (rozpočet, schválení hospodaření, informace KO, ...). (Zde pozvánka ve tvaru rtf.)  Zde tisková zpráva.   Informace o SOS "skládačka" v .pdf
  08.04.2003 schůzka HDK. Na programu informace z RM HK (podmínky příspěvku města oddílu SG Sokola HK v ZŠ Bezručova - město dá "pouze" polovinu, musí přispět TJ Sokol, DP a nehoda u Březhradu, naplňování koaliční dohody), výborů a komisí (aktuální účast členů HDK ve výborech a komisích zde) (v. pro územní plánování - Hořická ul., kontrolní v. - smlouvy Mera, Pražská, Gagarinova, k. pro životní prostředí - spalovna Opatovice, HDK proti, k. pro městskou informatiku - spisová služba, IDS Scheer, k. kulturní - ustavující schůzka). HDK (SOS) nominuje členy okrskových volebních komisí pro červnové referendum o vstupu do EU (projednávaný zákon zde).

  24.03.2003 Zezulákovi - společná schůzka VPM a HDK (SOS) - host prof. Vladimír Wolf, děkan PF UHK
  18.03.2003 schůzka HDK. Na programu informace z RM HK (výstavba vedle OD TESCO, situace ve SNHK, pronájem areálu Stříbrný rybník, odměňování zastupitelů, zájemci o práci v KMS se domluví přímo s příslušnou KMS), výborů a komisí (pokusit se o změnu nominace do výboru pro územní plánování, místo V.Kociána K.Jeřábek, povinnost zřídit "školskou komisi" v obci, kde je více než 5 škol, z komise pro životní prostředí - spalovna Opatovice - HDK nepodporuje, spalování biomasy v areálu ČKD - HDK podporuje, komise sportovní - hledání ploch na hřiště pro malou kopanou, příspěvek na gymnastickou podlahu Sokola HK v ZŠ Bezručova, + informace o ustavujících schůzích komise zdravotní a pro městskou informatiku a poradní komise nám. pro byty), informace o získávání financí na volební kampaň 2006.
  Vlajka pro Tibet   10.03.2003 jsme spolupořádali akci "Vlajka pro Tibet".
  04.03.2003 schůzka HDK. Na programu informace z RM HK a Zastupitelstva (dr.Fink,dr.Urban), další schválené nominace do výborů (zde klikněte) a spolupráce HDK se Stranou pro otevřenou společnost v příštích volbách (do Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev). P.Rytíř pověřen v rámci mandátu SOS i jednáním za HDK (tisková zpráva z krajské konference SOS ve formátu rtf).

  24.02.2003 v restauraci Zezulák společná schůzka klubů VPM a HDK před schůzí zastupitelstva. (Projednáno např. znění programového prohlášení koalice a nominace do výborů.)
  22.2.2003 se v Náchodě (hotel U Beránka) konala krajská konference SOS. Pozvánka (.rtf) zde. Tisková zpráva (.rtf) zde. Zápis (.rtf) zde.
  Na schůzce HDK 18.02.2003 Z.Fink informoval o tom, že do všech zřizovaných komisí a nového výboru "pro územní plánování" byly Radou města akceptovány nominace HDK.

  18.02.2003 na PfUHK beseda "Za člověkem v tísni" v rámci projektu NROS na podporu dobrovolnictví (diskuze s pracovníky Nadace Člověk v tísni a promítání filmu Doktorem v Zanzibaru).
  HDK a SOS - 13.02.2003 tisková konference (100 dní nové radnice, podpora vstupu do EU, volby v roce 2004 a další).

  Na schůzce HDK 10.02.2003 byl projednán materiály do RM HK (upřesnění nominací do komisí), informace ze ZMHK (JUDr. Arnoštu Urban předsedou kontrolního výboru, J.Duchoň člen kontrolního výboru, Ing.J.Šaršon člen finančního výboru), příprava na čtvrteční tiskovou konferenci.
  Společná schůzka klubů VPM a HDK 27.01.2003 před schůzí zastupitelstva.
  Na schůzce HDK 20.01.2003 byl projednán materiály do RM HK (nominace, počet výborů) a informace z VV SOS (účast ve volbách do Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev, podpora vstupu do EU).
  Schůzka HDK ke konečné redakci návrhu programového prohlášení za HDK 13.01.2003 v malém salonku restaurace DANUP (text odeslán e-mailem ihned po schůzce).
  Přípravná schůzka HDK 06.01.2003 k harmonogramu sestavení programového prohlášení "duhové koalice".

  2002

  19.12.2002 2000 v salonku 213 Nového Adalbertina (Hradec Králové, Velké náměstí) diskusní večer s JUDr. Cyrilem Svobodou na téma "Kodaňský summit a co to pro každého z náš znamená?".
  NESEHNUTÍ Brno nás pozvalo na seminář "Bezpečnost chodců v městském provozu"
  Petr Pečínka posílá dvě upoutávky:
     Na svou knihu "Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě" a také Kellerovo "Přemýšlení s Josefem Vavrouškem"
     Na knihu Josefa Svobody a Pavla Nováčka "Rozhovory od Bakerova jezera"

  Poslední schůzka HDK v roce 2002 byla 16.12.2002 - zde klikněte.
  Schůzka HDK se uskutečnila 02.12.2002 (bez zápisu).
  30.11.2002 dopoledne se sešli zastupitelé a kandidáti SOS z královéhradeckého kraje, následně pak byla v salonku restaurace DANUP tisková konference.
  Vláďa Růža pozval členy HDK a jimi uvedené hosty do Country klubu Lucie na Večer americké country (písně J.Denvera, host T.Linka) (pátek 29.11.2002).
  HDK se poprvé po volbách sešel 18.11.2002 - zde klikněte
  Poslední předvolební tiskové konference HDK pořádal 17.10.2002 a 30.10.2002 v salonku restaurace Danup.
  21.10.2002 se Zdeněk Fink zúčastnil za HDK "Kulatého stolu" Českého rozhlasu HK ke komunálním volbám.
  Josef Bavor (za HDK kandidoval do ZMHK 1998) v říjnu vystavoval své obrazy v prostorách Sboru kněze Ambrože.
  25.9.2002 uspořádal HDK tiskovou konferenci (za HDK: dr.Z.Fink, dr.J.Sova, D.Marečková, ing.P.Rytíř, ing.F.Jireš), téma: ženy na kandidátce HDK, stanoviska k rozhodnutí ZMHK.
  29.8.2002 uspořádal HDK tiskovou konferenci (za HDK: dr.Z.Fink, dr.J.Sova, ing.P.Rytíř, V.Růža, ing.E.Šustová), novináři obdrželi následující materiály: výzvu k voličům, volební program k přípomínkám veřejnosti a kandidátní listinu.
  22.8.2002 v 800 převzal Magistrát HK od volebního zmocněnce HDK J.Kynčla kandidátní listinu HDK. Kandidátní listina 17.9.2002 pod č.j. OS3/02/V zaregistrována.
  Zástupci HDK se zúčastnili 30.06.2002 na zámku Staré Hrady schůzky KO SOS ke komunálním volbám.
  Petice za přímou volbu prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů (na stránce SOS, tam také najdete text petice ke stažení a vytištění).
  Tisková zpráva z celostátní konference SOS 23.3.2002 v Třebíči. (Ing. Rytíř zvolen členem VV SOS.)
  Na schůzkách HDK 14. a 18.3.2002 bylo přijato rozhodnutí o účasti v komunálních volbách a o základních požadavcích na kandidáty.
  V neděli 10. března jsme spolupořádali na Ulrichově náměstí akci Vlajka pro Tibet. Vlajka pro Tibet
  14.02.2002 pořadateli čtenářské besedy se šéfredaktorem Listů V. Žákem (arbitráže TV Nova v kontextu se selháním "televizní rady", česko-německé vztahy a "Benešovy dekrety")
  Zdeněk Fink zval na 7. První vteřiny spolu
  01.05.2001 Z.Fink (člen HDK) pořádá setkání ke stému výročí sochaře Škody
  10.04.2001 Beseda s Pavlem Nováčkem na téma "Globalizace - globální řízení"
  Od 17.03.2001 smí Strana pro otevřenou společnost používat zkratku SOS
  10.02.2001 Ing. Pavel Rytíř (člen HDK) zvolen předsedou krajské organizace SOS
  Na přelomu roku 2000/2001 podpořili členové HDK "vzbouřené zaměstnance ČT"