Hradecký demokratický klub
Sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů

zveřejňuje

zde ve formátu .rtf

Logo HDK

 

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Hradec Králové na léta 2002 - 2006

Na základě výsledků komunálních voleb a v souladu s dohodou o koaliční spolupráci v Zastupitelstvu města Hradec Králové pro léta 2002 - 2006 a s vědomím zodpovědnosti za rozvoj města Hradec Králové vůči jeho občanům, zastupitelstvo města schválilo a předkládá občanům následující programové prohlášení:

1. Magistrát jako služba občanům

V souladu s moderními evropskými trendy chápeme veřejnou správu, tj. výkon státní správy i samosprávy, především jako veřejnou službu občanům. Budeme klást vysoké požadavky na neustálé zvyšování správní kultury a profesionality poskytovaných služeb, podmíněné kvalitou řízení a výkonu veřejné správy.

1.1.  Zvýšení kvality služeb občanům

Budeme klást důraz na rychlý a korektní postup při vyřizování správních záležitostí.

1.1.1. Zajistíme nastavení jednotného způsobu obsluhy občanů různými komunikačními kanály - na přepážce, prostřednictvím call centra, přes internet a pomocí elektronické pošty atd. Na magistrátu města vybudujeme informační a kontaktní centrum pro občany.

1.1.2. Prostřednictvím tiskového zpravodaje Radnice, internetových stránek města a moderních informačních technologií zajistíme dostupné a rychlé informace pro občany.

1.2. Zavedení procesně řízeného magistrátu

Magistrát bude moderním úřadem evropského typu, jehož procesy jsou přednostně zaměřeny na poskytování efektivních a kvalitních veřejných služeb pro potřeby zákazníků - občanů. Naším cílem je milý a vstřícný úředník a obsluha občanů bez front.

1.2.1. Rozpracujeme strategie oblastí, za něž je úřad odpovědný, do měřitelných cílů a ukazatelů a zefektivníme konkrétní procesy ovlivňující plnění cílů.

1.2.2. Stanovíme parametry procesů (čas, spolehlivost, kvalita výstupů, náklady) a přizpůsobíme jim motivační systém.

1.2.3. Prohloubíme týmový způsob práce a budeme využívat moderní informační a komunikační technologie.

1.2.4. Posílíme neustálé vzdělávání zaměstnanců magistrátu, sdílení znalostí a výměnu informací, zejména s ohledem na vstup do EU.

2. Moderní město evropského typu

Učiníme z Hradce Králové moderní regionální metropoli evropského typu atraktivní pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky. Prohloubíme názorově otevřený a vstřícný dialog s občany a posílíme své partnerské vztahy na mezinárodní i vnitrostátní úrovni.

2.1.  Zvýšení podílu občanů na tvorbě a realizaci politiky města

Při tvorbě a realizaci komunální politiky prohloubíme dialog s občany. Posílíme roli komisí místní samosprávy a spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi.

2.1.1. Vytvoříme a uvedeme do života mediální a komunikační strategii ve spolupráci s příslušnými organizacemi a komisemi rady města.

2.1.2. Každoročně vydávané výroční zprávy města zaměříme více na vysvětlení a zdůvodnění finančních prostředků vynakládaných na realizaci dlouhodobých záměrů rozvoje města a zajištění provázanosti na dokumenty strategického charakteru.

2.1.3. Pro členy zastupitelstva dále rozšíříme organizační podmínky k diskusi s občany a práci s připomínkami občanů.

2.1.4. Prostřednictvím komisí místní samosprávy budeme nadále zvyšovat možnosti občanů ovlivňovat a spoluvytvářet život ve městě.

2.1.5. K rozhodnutí zvláště důležitých otázek, které v nastávajícím volebním období vzniknou, jsme připraveni komunikovat s občany i uspořádání místního referenda z naší iniciativy.

2.2. Posílení partnerských vztahů a mezinárodní spolupráce

Posílíme naše zapojení do mezinárodních aktivit a rozšíříme mezinárodní rozměr naší komunální politiky. Budeme přirozeným vůdcem v projektech regionálního významu a prohloubíme partnerství s okolními obcemi a městy.

2.2.1. V souladu s Koncepcí rozvoje zahraničních vztahů podpoříme konkrétní kontakty místních institucí, organizací a spolků s jejich protějšky v našich partnerských městech.

2.2.2. Budeme pokračovat v akcích mezinárodní humanitární pomoci a solidarity s utlačovanými národy a etniky, jejichž lidská práva jsou potlačována.

2.2.3. V rámci přípravy na vstup České republiky do Evropské unie na místní úrovni budeme spolupracovat s organizacemi a institucemi ve městě s cílem poskytnout občanům co nejširší spektrum informací.

2.2.4. V rámci svého členství ve Svazu měst a obcí České republiky a v mezinárodních organizacích evropského i celosvětového významu bude město i nadále aktivně vystupovat s cílem propagace města a jeho možného zapojení do projektů mezinárodní spolupráce.

2.2.5. Prohloubíme spolupráci s okolními obcemi, městy a regiony v rámci nového územně správního uspořádání.

2.3.  Zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku

Za nedílnou součást dobrého jména města Hradec Králové považujeme vysokou úroveň bezpečnosti a přívětivé a profesionální jednání městských strážníků.

2.3.1. Nadále budeme zlepšovat práci Městské policie včetně spolupráce s Policií ČR a dalšími bezpečnostními složkami.

2.3.2. Posílíme stav městských strážníků na 100 a využijeme tohoto zvýšení zvláště pro pochůzkovou činnost. Budeme dbát na zvyšování kvalifikace, odborných dovedností a znalostí strážníků s důrazem na jejich reprezentativní, profesionální a přívětivé vystupování na veřejnosti.

2.3.3. Budeme pokračovat v budování městského kamerového systému.

2.3.4. Podpoříme stabilizaci posádky Armády ČR v Hradci Králové.

2.3.5. S ohledem na dobudování D11 a pro zkvalitnění a zrychlení zásahů v severozápadní části města a kraje budeme aktivně posilovat činnost integrovaného záchranného systému včetně vybudování nového sídla záchranného systému v Kuklenách.

2.3.6. Zajistíme včasné informování občanů v krizových situacích.

2.3.7. Budeme pokračovat v plnění programu prevence kriminality, který se soustřeďuje na rizikové skupiny zejména mladých lidí s cílem nabídnout jim dostatečnou životní náplň. Zvýšenou pozornost budeme věnovat problematice zneužívání drog.

3. Životní prostředí města

Hradec Králové bude městem příjemným, čistým a estetickým, se zdravým prostředím pro život a dobře fungujícími veřejnými službami, jako je městská hromadná doprava, údržba komunikací, veřejné osvětlení, správa bytového fondu, svoz a likvidace odpadu, péče o městskou zeleň a další.

3.1. Zlepšení životního prostředí

Budeme nadále zlepšovat životní prostředí tak, aby tento přístup byl v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a město se dynamicky rozvíjelo ve všech složkách života.

3.1.1. Dokončíme revitalizaci parků Jiráskovy a Šimkovy sady a zajistíme kvalitu údržby zeleně a městského stromořadí.

3.1.2. Zahájíme revitalizaci jižních a severních teras v městské památkové rezervaci.

3.1.3. Zajistíme kvalitní péči o městské lesy tak, aby se zdůraznil jejich význam pro příměstskou rekreaci.

3.1.4. Budeme nadále jednat s majiteli o vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům v lokalitě plánovaného lesoparku v městské části Moravské Předměstí tak, aby tento projekt mohl být realizován.

3.1.5. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech přijmeme opatření ke snižování množství komunálního odpadu. Vybudováním sběrných dvorů, rozšířením počtu kontejnerů a přesvědčovací (vzdělávací) kampaní podpoříme separovaný sběr.

3.1.6. Budeme pokračovat v budování bezprašných ulic včetně chodníků v okrajových částech města.

3.1.7. Zaktualizujeme protipovodňový plán města a spolu s Povodím Labe navrhneme další nadstandardní opatření.

3.2.  Zefektivnění řízení městských organizací a nakládání s majetkem města

Zpracujeme jasnou koncepci efektivního řízení městských organizací a nakládání s majetkem města.

3.2.1. Tam, kde je to možné, vystavíme dotované městské služby (městská hromadná doprava, údržba komunikací, veřejné osvětlení, správa bytového fondu, svoz a likvidace odpadu, péče o městskou zeleň apod.), konkurenčnímu prostředí soukromých firem s cílem snížit náklady kryté z rozpočtu města při zachování kvality těchto služeb, kontrolních mechanismů města a přiměřených nákladů pro občany.

3.2.2. Zpracujeme jasnou koncepci nakládání s majetkem města. V ní budeme definovat, který majetek město považuje za neprivatizovatelný a jak s ním bude město nadále nakládat, a kterou část městského majetku je naopak možno převést do soukromých rukou a za jakých podmínek.

3.2.3. V souladu se schválenou koncepcí bytové politiky města dokončíme privatizaci bytového fondu. Připravíme a zrealizujeme koncepci nakládání s nebytovými prostorami města s možností jejich privatizace.

3.2.4. Podpoříme rozumnou deregulaci nájemného jako nezbytný předpoklad pro modernizaci bytového fondu.

3.2.5. Dále budeme pomáhat řešit bydlení specifických skupin obyvatel (handicapovaných občanů, lidí v tísni).

4. Kvalita života

Hradec Králové bude centrem duchovních hodnot reprezentovaných špičkovým zdravotnictvím a vědou, bohatými vzdělávacími a kulturními příležitostmi, podle moderních evropských měřítek.

4.1.  Zlepšení podmínek pro zdravotnictví

Na území města bude snadno dostupná základní lékařská péče na vysoké úrovni a v odpovídající míře i speciální a nadstandardní zdravotní zařízení.

4.1.1. Podpoříme další rozvoj moderní pečovatelské a ošetřovatelské služby na evropské úrovni.

4.1.2. Budeme nadále podporovat záchrannou službu jako součást integrovaného záchranného systému.

4.1.3. Podpoříme Vojenskou lékařskou akademii ve snaze o vybudování centra zdravotního vzdělávání pro Armádu České republiky.

4.2. Uplatnění sociální politiky

Zajistíme podmínky, které umožní každému občanu žít v důstojném prostředí a najít společenské uplatnění. Budeme pomáhat svým spoluobčanům v tísnivých a složitých životních situacích. Podpoříme bezpečný a zdravý rozvoj rodin.

4.2.1. Budeme pokračovat v budování bezbariérových zón a přístupů, včetně MHD. Doplníme vozový park Dopravního podniku města Hradec Králové nízkopodlažními vozidly a obnovíme práci na realizaci generelu stezek pro nevidomé.

4.2.2. Formou grantů podpoříme rozvoj stacionářů. Vytvoříme podmínky pro vznik domu seniorů.

4.2.3. Formou grantů budeme nadále podporovat nestátní subjekty a svépomocné aktivity v sociální oblasti.

4.2.4. Dokončíme výstavbu azylového domu pro muže.

4.2.5. Nadále budeme podporovat preventivní přístup v rámci terénní sociální práce na ulici cíleně zaměřené na ohrožené osoby a rizikové skupiny mladé generace.

4.3.  Rozvoj vzdělávání, sportu a rekreace

Posílíme současnou úlohu města jako centra vzdělání, vědy a místa setkávání na vědeckých kongresech, konferencích a sympóziích. Budeme pokračovat ve vytváření technických a materiálních podmínek pro kvalitní výuku a mimoškolní činnost. Zajistíme podmínky pro kvalitní sportovní vyžití a tělovýchovné aktivity občanů všech věkových kategorií.

4.3.1. V souladu s demografickým vývojem ve městě budeme aktualizovat koncepci základních škol. Budeme vytvářet adekvátní prostor pro rozvoj všech škol bez rozdílu zřizovatele.

4.3.2. S využitím našich vztahů s partnerskými městy budeme podporovat rozvoj mezinárodních kontaktů hradeckých škol.

4.3.3. Podpoříme dostavbu universitního areálu a vznik třetí fakulty sociálních studií.

4.3.4. V souvislosti se vstupem do EU podpoříme instituce, které nabídnou výuku v cizích jazycích, jako je cizojazyčná mateřská škola, základní škola, cizojazyčné gymnázium.

4.3.5. Podpoříme vybudování vědecké knihovny ve městě a jiné formy vzdělávání -univerzitu 3. věku apod.

4.3.6. Pomocí grantů budeme i nadále podporovat organizace působící ve vzdělávací a výchovné oblasti, které nabízejí aktivní využití volného času mladé generaci a pomoc v problémových komunitách.

4.3.7. V rámci projektu "Sport pro všechny" a programu "Otevřená školní hřiště" budeme pokračovat v rekonstrukci školních hřišť, která v mimoškolní době zpřístupníme občanům města.

4.3.8. S cílem pomoci vrcholovému sportu jako příkladu pro mládež a prvku vytvářejícímu image města zahájíme přestavbu fotbalového stadionu. Na tuto akci město v průběhu let 2003 až 2004 uvolní 50 mil. Kč.

4.3.9. Pro obyvatele a návštěvníky města zahájíme výstavbu venkovního koupaliště. Nepodaří-li se získat soukromého investora, poskytne město na výstavbu areálu 40 mil. Kč a zahájí výstavbu ve druhé polovině volebního období.

4.3.10. Formou příspěvků sportovním a zájmovým organizacím se budeme nadále podílet na rozvoji a údržbě sportovišť.

4.3.11. Formou grantů budeme podporovat i nové sporty, které odpovídají životnímu stylu současné mladé generace.

4.4.  Rozvoj kultury a cestovního ruchu

Posílíme historickou metropolitní úlohu Hradce Králové jako centra kultury, společenského života a cestovního ruchu. Posílíme význam Hradce Králové jako mezinárodního kongresového centra.

4.4.1. Budeme aktivně vyhledávat a napomáhat umístění institucí a pořádání akcí národního, evropského i světového významu a organizovat nebo spolupořádat významné akce nadregionálního a mezinárodního rozměru, jako např. Divadla evropských regionů, Jazz jde městem, Entreé k tanci apod.

4.4.2. Budeme dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci s Euroregionem Glacensis, Českou inspirací a Královskými věnnými městy.

4.4.3. Ve spolupráci s církvemi a dalšími vlastníky budeme pokračovat v obnově a rekonstrukci historických objektů a oživení starého města.

4.4.4. Založíme tradici městských slavností královny Elišky a budeme pokračovat v tradici vzpomínkových slavností výročí bitvy u Hradce Králové 1866.

4.4.5. Vytvoříme novou koncepci podpory a fungování kulturních zařízení s využitím vícezdrojového financování. Zaměříme se přitom nejen na instituce zřizované městem, jako je Klicperovo divadlo, divadlo DRAK, Filharmonie, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, Knihovna města Hradce Králové, ale i na zachování a rozvoj souborů amatérských a školních, jako jsou známé pěvecké sbory, hudební a divadelní soubory a další významní kulturní reprezentanti města.

4.4.6. Systém grantové podpory rozšíříme i na podporu kulturních projektů soukromých a podnikatelských institucí.

5. Ekonomický rozvoj, bydlení a doprava

Hradec Králové bude udržovat a posilovat svoje postavení hospodářsky silné metropole východních Čech přitažlivé pro moderní a inovativní podnikatelské aktivity, vědecko výzkumnou činnost i služby v neziskové oblasti. Město podpoří rozvoj bydlení a zajistí odpovídající rozvoj dopravy jako prostředku k uspokojení potřeby pohybu zboží, služeb a osob, a to nejen uvnitř města, ale i v centru kraje a v širší návaznosti na regionální dopravní obslužnost.

5.1. Vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj

Nadále budeme vytvářet ve městě pro-podnikatelsky orientované prostředí pro zakládání a rozvoj podniků. Získáme nové investory vytvářející pracovní místa a k tomu účelu budeme nadále rozvíjet komplexní aktivní pobídkový systém.

5.1.1. V souvislosti s připravovaným vstupem do EU a jako předpoklad pro možnost čerpání dotací z příslušných fondů EU připravíme všechny nutné dokumenty strategického charakteru, které budou komunikovány s aktivitami okolních obcí a větších regionů. V souvislosti s tím zapojíme město do národní sítě zdravých měst.

5.1.2. Budeme pokračovat v přípravě lokalit na území města pro podnikání. V rámci toho uvolníme v roce 2003 na přípravu rozvoje lokality "Severní zóna" 2 mil. Kč z rozpočtu města. Další investice budou podmíněny zájmem investorů.

5.1.3. Budeme provádět racionální úvěrovou politiku s možností čerpání výhodných úvěrů ze zahraničí včetně fondů EU.

5.1.4. Budeme neustále aktualizovat informace o podnikatelském prostředí v Hradci Králové včetně změn v územním a strategickém plánu s výstupy do veřejně přístupných médií a materiálů pro odborníky.

5.1.5. Budeme věnovat trvalou pozornost otázkám nezaměstnanosti. Za optimální způsob řešení považujeme vytváření podmínek pro vstup nových investorů na území města, kteří svojí činností vytvoří nová pracovní místa.

5.1.6. Ve spolupráci s hradeckými vysokými školami podpoříme vznik technologického parku na území města Hradec Králové.

5.2.  Rozvoj bydlení

Zajistíme kvalitní přípravu podmínek pro bytovou výstavbu, bez ohledu na to, zda bude stavebníkem družstvo, soukromá osoba či jiný subjekt.

5.2.1. Formou přípravy území včetně zainvestování infrastruktury vytvoříme příznivé podmínky pro podnikatelskou, družstevní a individuální bytovou výstavbu. V rámci toho vytvoříme v průběhu volebního období předpoklady pro zainvestování dostatečného množství nových lokalit pro bytovou výstavbu.

5.2.2. Nadále budeme podporovat výstavbu bytů s finanční podporou státu a s aktivní spoluúčastí budoucích uživatelů, zejména malometrážních a "startovacích" bytů pro mladé rodiny. Zajistíme připravenost na čerpání dostupných dotací státu pro vytvoření nových bytů realizací nástaveb a vestaveb na stávající panelové i starší domy.

5.2.3. Budeme pokračovat v revitalizaci panelových domů a sídlišť s využitím státních dotací.

5.2.4. Zajistíme výstavbu holobytů pro neplatiče nájemného.

5.2.5. Na podporu bytové výstavby a revitalizace bytových domů vynaložíme v průběhu celého volebního období celkem 140 mil. Kč při současném zapojování a sdružování prostředků státní a soukromé sféry.

5.3.  Zvýšení dopravní obslužnosti města

Zlepšíme dopravní obslužnost města Hradec Králové. Zajistíme zlepšení dopravy v centru města, zkvalitnění komunikačních sítí, řešení parkovacích možností a budeme prosazovat ekologické druhy dopravy.

5.3.1. Budeme pokračovat v prosazování urychlené výstavby dálnice D11 do Hradce Králové a následně na polské hranice a na ní navazující rychlostní komunikaci R35 ve směru na Liberec s pokračováním na Vysoké Mýto a Olomouc tak, aby převážná část tranzitní dopravy byla vedena mimo město.

5.3.2. Ve spolupráci se soukromými investory začneme stavět parkovací domy (Jitřenka, Aldis) a zvýšíme kapacitu parkovišť na celém území města včetně záchytných parkovišť. Na tyto akce uvolníme z rozpočtu města 10 mil. Kč.

5.3.3. Zahájíme výstavbu pěších a cyklistických lávek přes Labe a Orlici a rozšíříme síť cyklistických stezek. V průběhu tohoto volebního období budeme do lávek a stezek investovat 20 mil. Kč.

5.3.4. Prosadíme budování kruhových křižovatek a dalších řešení zvyšujících bezpečnost provozu.

5.3.5. Zajistíme výstavbu trolejové linky MHD do Plačic přes obchodní centrum Hypernova.

5.3.6. Za podmínek získání spoluúčasti finančních prostředků státu a kraje dokončíme křižovatku Mileta včetně napojení na fakultní nemocnici, univerzitu a Moravské předměstí. Z městského rozpočtu jsme připraveni do této společné investice uvolnit 140 mil. Kč.

5.3.7. Budeme podporovat rozvoj letiště jako regionálního s mezinárodním provozem a možností dalších podnikatelských aktivit jako jsou výstavnictví, pořádání veletrhů, výstavba logistického centra, opravárenského centra pro malá letadla apod.

5.3.8. Vybudujeme společný terminál veřejné hromadné dopravy umístěný za Nádražní ulicí a provedeme celkovou úpravu Riegrova náměstí s vytvořením přímé přestupní vazby mezi integrovanou hromadnou dopravou MHD Bus a Českými drahami. Na jeho realizaci poskytneme z rozpočtu města 170 mil. Kč.

5.4.  Realizace strategických projektů rozvoje města

Zvýšenou pozornost zaměříme na řízení strategických projektů v rámci realizace investičních priorit města.

5.4.1. Zefektivníme řízení strategických projektů rozvoje města.

5.4.2. Zefektivníme a dále zprůhledníme proces zadávání veřejných zakázek včetně pravidel pro stanovení hodnotících kritérií s cílem posílit antikorupční prostředí.

5.5.  Investiční priority financované z rozpočtu města

Na realizaci strategických projektů plně hrazených z rozpočtu města vynaložíme celkem 400 mil. Kč.

5.5.1. Projekt Terminál veřejné hromadné dopravy - ve finančním rozsahu cca 170 mil. Kč.

5.5.2. Projekt Rekonstrukce parteru Malého náměstí a zahájení prací na rekonstrukci parteru Velkého náměstí - 80 mil. Kč.

5.5.3. Projekty rekonstrukce budov v majetku města pro potřeby kultury a školství (Klicperovo divadlo, Beseda, Filharmonie) v celkovém rozsahu do 150 mil. Kč.

5.6.  Realizace investičních priorit za podmínek zapojení financí z jiných zdrojů (stát, kraj, fondy EU, soukromí investoři atd.)

Na realizaci strategických projektů vynaložíme dalších cca 400 mil. Kč za podmínek zapojení financí z jiných zdrojů.

5.6.1. Projekt Letní koupaliště (v případě, že se nepodaří zajistit spoluinvestora, zahájit výstavbu v druhé polovině volebního období) - 40 mil. Kč.

5.6.2. Projekt Křižovatka Mileta (za podmínky zajištění spolufinancování ze strany státu a kraje) - 140 mil. Kč.

5.6.3. Projekt Rekonstrukce Všesportovního stadionu - 50 mil. Kč.

5.6.4. Projekt Parkovací dům - 10 mil. Kč.

5.6.5. Projekt Cyklostezky případně včetně lávky u Aldisu - 20 mil. Kč.

5.6.6. Projekty podpory bytové výstavby a revitalizace bytových domů (zapojováním a sdružováním prostředků státní a soukromé sféry) - 140 mil. Kč.

5.6.7. Projekt Severní zóna (příprava) - 2 mil. Kč.

6. Ekonomika a financování města

Rozpočet se stane nedílným nástrojem strategického plánování rozvoje města. Vedle běžných finančních prostředků rozpočtu chceme zajistit také nadstandardní zdroje pro financování města ve formě státních, regionálních a mezinárodních grantů, účelových prostředků z fondů EU, dotací apod. a nepřekročíme stanovené zadlužení města.

6.1.  Zajištění rozpočtových zdrojů pro financování investičních priorit v rámci strategických projektů

Více prostoru budeme věnovat především vysvětlení a zdůvodnění finančních prostředků vynakládaných na zajišťování dlouhodobých záměrů rozvoje města. Pro financování investičních priorit v rámci tohoto volebního období chceme zajistíme rozpočtové zdroje v celkovém rozsahu 800 mil. Kč.

6.1.1. Prostředky z předpokládaných běžných příjmů na léta 2003 - 2006 určené na kapitálové výdaje ve výši cca 130 mil. Kč.

6.1.2. Případné nové úvěry (maximální výše 280 mil. Kč, celkové zadlužení města nepřekročí 460 mil. Kč).

6.1.3. Zbylé prostředky z výnosu prodeje akcií ve výši 230 mil. Kč (jako rezerva rozpočtu).

6.1.4. Další prostředky získané omezením předpokládaných běžných výdajů, drobných investic a zvýšením výnosu z městského majetku a městských zařízení - 160 mil. Kč.

6.2.  Zajištění dalších zdrojů pro financování rozvoje města

Chceme zajistit také nadstandardní zdroje pro financování města - státní, regionální a mezinárodní granty, účelové prostředky z fondů EU, dotace apod.

6.2.1. Pro potřeby financování rozvoje města v maximální možné míře chceme zajistit rovněž nadstandardní zdroje - státní, regionální a mezinárodní granty, účelové prostředky z fondů EU, dotace apod.

6.2.2. Za tímto účelem provedeme standardizaci procesu vyhledávání těchto zdrojů a postupu při kompletaci podkladových materiálů pro jejich získání, sledování čerpání těchto zdrojů a uplatňování předepsaných požadavků plnění.

6.2.3. Zajistíme kvalitní personální obsazení specialisty pro jednání s příslušnými úřady a mezinárodními institucemi.

 

Převod do HTML ing. Rytíř (HDK - SOS) s omluvou za případně jiné grafické vyznění.

 

Hostitelská stránka:

Logo hostitele  ORTEX Hradec Král.

Dotazy / připomínky

Ing. Pavel Rytíř
MUDr. Zdeněk Fink
JUDr. Arnošt Urban
PharmDr. Jiří Sova